افق روشن
www.ofros.com

بیانیه دبیلیو. اف. تی. یو. در مورد

رضا شهابی و حمایت از فعالیتهای اتحادیه ای در ایران


اتحاد بین المللی                                                                                             شنبه ٩ اردیبهشت ١٣٩١

بیانیه زیر به زبان انگلیسی از طرف فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری (دبیلیو، اف، تی، یو) به دست اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران رسیده است. دراین بیانیه، دبیلیو،اف،تی، یو، همبستگی خود را با فعالین اتحادیه ای در ایران که برای آزادیها و حقوق اتحادیه ای مبارزه می کنند، اعلام نموده است؛ و بطور مشخص در مورد حکم زندان علیه رضا شهابی، عضو هیئت مدیره و خزانه دار سندیکای کارگران شرکت واحد تهران، دبلیو، اف، تی، یو، خواهان رسیدگی به پرونده ایشان شده است.
در سایتهای انگلیسی و فارسی اتحاد بین المللی در سالهای اخیر، چندین مطلب، نامه و بیانیه در مورد همکاری دبیلیو، اف، تی، یو با خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران و عدم حمایت این فدراسیون از فعالین و تشکلات مستقل کارگری در ایران نوشته شده و تمامی این مطالب و نامه های سرگشاده به دبیلیو، اف، تی، یو و تشکلات وابسته به آن در کشورهای مختلف جهان ارسال گردیده است. این نخستین بار است که ما شاهد حمایت از کارگران ایران از جانب این فدراسیون، هر چند بطور بسیار ناقص و سربسته می باشیم. دبیلیو اف تی یو در این بیانیه اذعان می کند که رضا شهابی به دلیل فعالیتهای کارگری و اتحادیه ای خود حکم گرفته است؛ بنابراین، خواننده انتظار دارد که این فدراسیون نیز مانند دیگر تشکل های کارگری آزادی فوری و بدون قید و شرط رضا شهابی و دیگر کارگران زندانی را خواستار شود؛ و نیز بخواهد که به خاطر صدمات و فشارهای شدید جسمی و روحی که به این فعالین و خانواده آنان وارد شده، به آنان خسارت پرداخت شود. اما دبیلیو، اف، تی، یو فقط خواهان "رسیدگی" به پرونده ایشان است.
لازم می دانیم که به دبیلیو. اف. تی. یو. یاد آوری کنیم که جنبش کارگری ایران آن فعالیت هایی را کارگری و به نفع مردم کارگر و زحمتکش میداند که مستقل از کارفرماها و کلیت رژیم سرمایه دا ری و سرکوبگر جمهوری اسلامی ایران و تشکلات وابسته به آن همچون خانه کارگر و شوراهای اسلامی باشند . لذا اعتراض علیه حضور نمایندگان جمهوری اسلامی درمجامع بین المللی و کارگری، از جمله حضور خانه کارگری ها و کانون عالی شوراهای اسلامی و دیگر تشکلات دست ساخته آنها باید در سطح جهانی ادامه یابد. ما خواهان اخراج این نهادهای وابسته حکومتی از تمامی مجامع بین المللی، اتحادیه ای، سازمان جهانی کارگر، دبیلو، اف، تی یو و یا هر تشکل دیگری هستیم . ما کماکان به کارزارهای بین المللی خود برای آزادی بدون قید و شرط تمامی فعالین کارگری زندانی در ایران ادامه میدهیم. اصل بیانیه دبیلیو اف تی یو و نیز بیانیه اتحاد بین المللی در این مورد به تاریخ ۱۱ آوریل ۲۰۱۱ ضمیمه است.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

۲۴ اوریل ۲۰۱۲

دبیلیو، اف، تی، یو همبستگی خود با فعالین اتحادیه ای در ایران را اعلام میدارد

فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری همبستگی خود با فعالین اتحادیه ای که برای حقوق و آزادیهای اتحادیه ای مبارزه میکنند را اعلام میدارد.
ما از فعالیت آزاد اتحادیه ای به نفع مردم کارگر بر اساس مقاوله نامه های بین المللی سازمان جهانی کار حمایت می کنیم.
با توجه به این موضع، ما خواهان بررسی وضعیت رضا شهابی، کارگر اتوبوسرانی، عضو هیئت مدیره و خزانه دار سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، که به دلیل فعالیت اتحادیه ای خود به زندان محکوم شده است، می باشیم.

دبیرخانه - آتن- ۲۰ آوریل ۲۰۱۲

WFTU expresses solidarity with trade unionists in Iran
The World Federation of Trade Unions is expressing its solidarity with the trade unionists that are fighting for trade union rights and freedoms.
We are supporting the free trade union activity for the benefit of working people on the basis of the international conventions of the International Labor Office (ILO) .
With this spirit, we request the deliberation of Reza Shahabi, bus worker, Executive Board member and Treasurer of the Syndicate of Workers of Tehran Vahed Bus Company who is sentenced to imprisonment for his trade union action.
The Secretariat

ترجمه و تکثیر از اتحاد بین المللی درحمایت از کارگران در ایران

info@workers-iran.org
http://www.etehadbinalmelali.com