افق روشن
www.ofros.com

!رضا رخشان آزاد باید گردد


اتحاد بین المللی                                                                                             سه شنبه ١۴ دیماه ١٣٨٩

طبق بیانیه سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، رضا رخشان، رئیس هیئت مدیره این تشکل مستقل کارگری، که به اتهام واهی نشراکاذیب وتشویش اذهان عمومی به شش ماه زندان محکوم شده بود روز دوشنبه ۱۳ دیماه توسط ماموران رژیم جهت اجرای حکم به شعبه اجرای احکام دادسرای شوش احضار شد و ازآنجا راهی زندان فجر دزفول گردید.
تلاش برای آزادی رضا رخشان و همه فعالین کارگری در بند و ناکام گذاشتن دسیسه رژیم برای جدا کردن فعالین کارگری از دیگر کارگران و ایجاد ترس و وحشت در میان کارگران، را هرچه گسترده تر ادامه دهیم.
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران احکام صادره علیه رضا رخشان و حبس وی را قویا محکوم نموده و از تمام فعالین کارگری وسازمان های کارگری، مترقی و حقوق بشر درخواست می کند که برای آزادی رضا رخشان و کلیه کارگران زندانی تلاش کنند.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

۱۳ دی ۱۳۸۹

info@workers-iran.org