افق روشن
www.ofros.com

آزادی منصور اسالو از زندان با قرار کفالت


اتحاد بین المللی                                                                                                جمعه ١٣ خرداد ١٣٩٠

بنا به گزارش فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، منصور اسالو، رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه، امروز، ۲ ژوئن ۲۰۱۱، پس از تحمل چهار سال زندان ناعادلانه، با قرار کفالت آزاد شد. طبق بیانیه فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، از جمله شروط آزادی منصور اسالو که توسط سرکوبگران و زندانبانان رژیم جمهور اسلامی وضع شده است، "رفتار خوب" و تامین قرار کفالت بوده است که با مطالبه جنبش کارگری ایران و جهان مبنی بر آزادی بدون قید و شرط ایشان و دیگر کارگران زندانی تفاوت کامل دارد. با وجود این محدودیتها، آزادی منصور اسالو برای همه مدافعین جنبش کارگری ایران خبری بسیار مسرت آمیز است. ما آزادی منصور اسانلو را به خانواده محترم او، سندیکای کارگران شرکت واحد تهران، طبقه کارگر ایران و مدافعین آن در جنبش کارگری جهان صمیمانه تبریک می گوییم. آزادی اسالو موفقیتی بزرگ برای مبارزات کارگران در ایران و کارزارهای همبستگی جهانی کارگری در سالهای اخیر محسوب می گردد.
ما در عین حال قرار کفالت و تحمیل شروط کاملا غیر انسانی همچون "رفتار خوب" که عملا یک تهدید دائمی محسوب میگردد و به آزادی ایشان خصلت موقت و مشروط میبخشد را به شدت محکوم می کنیم. ما خواهان رفع هرگونه محدودیت و لغو قرار کفالت نسبت به منصور اسالو و آزادی بدون قید و شرط ایشان هستیم. در همان حال، ما خواهان آزادی فوری و بدون هر قید و شرط تمامی فعالین کارگری زندانی از جمله دو عضو دیگر هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد تهران، آقایان ابراهیم مددی، نایب رئیس، و رضا شهابی، خزانه دار سندیکا،هستیم . مبارزه و کارزارهای بین المللی تا آزادی کلیه کارگران و فعالین کارگری زندانی، توقف هرگونه سرکوب و اذیت و آزار فعالین کارگری و دیگر جنبشهای اجتماعی و تحقق حقوق و آزادیهای کارگری و انسانی در ایران با قدرت ادامه خواهد داشت.

اتحاد بین المللی درحمایت از کارگران درایران

۲ ژوئن ۲۰۱۱، (۱۲ خرداد ۱۳۹۰)

info@workers-iran.org
http://www.etehadbinalmelali.com