افق روشن
www.ofros.com

غلامرضا غلامحسینی با تودیع وثیقه آزاد شد


اتحاد بین المللی                                                                                             جمعه ٩ اردیبهشت ١٣٩٠


کارگران وفعالین کارگری زندانی بدون هیچ قید وشرط آزاد باید گردند

بنا به گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه غلامرضا غلام حسینی بتاریخ ۷ اردیبهشت ماه با سپردن ودیعه ۳۰ میلیون تومانی و کفالت ۱۰میلیون تومانی از زندان رجائی شهر کرج آزاد شد.
غلامرضا غلام حسینی عضوسندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران که بتاریخ ۱۴ آبان ماه درکرج همراه با ضرب وشتم ربوده شد قریب شش ماه بدون هیچ اتهامی دربازداشت بسربرد.
رضا شهابی از اعضای هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه از تاریخ ۲۲خردادماه ۱۳۸۹ علیرغم حکم قاضی و تودیع وثیقه ۶۰ میلیون تومانی توسط خانواده وی و ارسال نامه آزادی از سوی شعبه ۲ بازپرسی اوین بتاریخ ۱۹مهر ماه، کماکان دربازداشت بسر میبرد.
منصوراسالو وابراهیم مددی، رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه، با وجود بیماری شدید و وضعیت جسمی نگران کننده ونیاز شدیدشان به درمان خارج از زندان، نزدیک به چهار سال است که در زندان نگاه داشته شده اند و حتی اجازه مداوا در خارج از زندان به آنها داده نمی شود. همچنین بهنام ابراهیم زاده، عضو کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری، که از خرداد ۱۳۸۹ در زندان اوین محبوس میباشد با حکم بیست سال زندان روبرو است.
اتحاد بین المللی درحمایت از کارگران درایران ضمن گرمترین شادباش ها به مناسبت آزادی غلامرضا غلامحسینی به ایشان و خانواده محترمشان،اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه و تمامی فعالین کارگری، به تلاش خود درکنار دیگر تشکلات کارگری برای آزادی بدون قید وشرط تمامی کارگران زندانی ادامه می دهد.

اتحاد بین المللی درحمایت از کارگران درایران

۸ اردیبهشت ۱۳۸۹- ۲۸آوریل ۲۰۱۱