افق روشن
www.ofros.com

آزادی ابراهیم مددی را تبریک می گوییم


اتحاد بین المللی                                                                                            پنجشنبه ١٠ آذر ماه ١٣٩٠

به گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه، ابراهیم مددی نایب رئیس هیئت مدیره این سندیکای کارگری روز چهارشنبه ۳۰ نوامبر ۲۰۱۱، بطور موقت از زندان آزاد شد. جرم ابراهیم مددی این بود که به ندادن به موقع لباس کار و پرداخت حقوق معوقه کارگران شرکت واحد اعتراض کرده بود. جرم ابراهیم مددی این بود که برای کسب این مطالبات به همراه دیگر فعالین کارگری، کارگران شرکت واحد را به مجمع عمومی فراخواند تا سندیکای کارگران این شرکت را که در دهه ۴۰ تشکیل شده بود و سالها فعال بود، بار دیگر احیاء نمایند. مستقل از اتهاماتی که به ابراهیم مددی و دیگر فعالین سندیکای کارگران شرکت واحد، اسانلو، شهابی، رضوی، ترابیان، حیات غیبی و دیگران زده شد، جرم این فعالین جنبش کارگری، دفاع از و مبارزه برای ابتدایی ترین حقوق کارگری بوده است.
ابراهیم مددی در دفاع از حقوق همکاران و کارکنان شرکت واحد و دفاع از حرمت و کرامت کارگران ایران متقبل هزینه زیادی از جمله اخراج از کار، تحمل مشکلات اقتصادی و معیشتی از جانب خانواده و تحمل بیش از سه سال زندان و بیماریهای ناشی از آن شد. اما دستاورد فداکاریهای ایشان برای کل طبقه کارگر ایران بسیار ارزنده و قابل ستایش است.
اتحاد بین المللی ضمن قدردانی و ستایش فداکاریهای ابراهیم مددی، آزادی ایشان را به خانواده محترم، اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه و همه کارگران ایران و جهان تبریک می گوید. اتحاد بین المللی به سهم خود از تمام نهادها و تشکلهای کارگری، سازمانها و احزاب آزادی خواه و برابری طلب در سراسر جهان که در این سالها خواستار آزادی ایشان شدند، تشکر می کند. آزادی ابراهیم مددی بخشا نتیجه این حمایت ها است.
رضا شهابی عضو دیگر هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد بیش از یک هفته است که در زندان اوین به اعتصاب غذا دست زده است و سلامتی وی بطور جدی در خطر است. علی نجاتی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه علی رغم بیماری شدید قلبی به نحوی کاملا ظالمانه بار دیگر زندانی شده است. دهها فعال کارگری در ماههای اخیر مورد پیگرد و اذیت و آزار قرار گرفته اند. لازم است با تمام توان به تلاش بی وفقه خود برای آزادی بی قید و شرط و کامل همه فعالین کارگری زندانی ادامه دهیم.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

۳۰ نوامبر ۲۰۱۱