افق روشن
www.ofros.com

احکام صادره علیه عظیم زاده و احسانی راد قویاً محکوم است


اتحاد بین المللی                                                                                                  پنجشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۵ - ۲۰ اکتبر ۲۰۱٦

احکام صادره علیه جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد قویاً محکوم است

احکام صادره از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب ساوه علیه جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران برگ دیگری از سیاستهای ضدکارگری و استبدادی جمهوری اسلامی را رقم زد.
بنا به احکام صادر شده، شاپور احسانی راد و جعفر عظیم زاده به اتهام "تشکیل تشکل غیرقانونی اتحادیه آزاد کارگران ایران و اداره نمودن آن به تحمل ده سال حبس" و نیز به اتهام "فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران" به یک سال زندان محکوم شده اند. یازده سال زندان برای فعالیتهایی که در بسیاری از کشور های جهان امری عادی و به رسمیت شناخته شده است. اما سرمایه د اری ایران روزانه ثابت می کند که تنها با سرکوب، بگیر و ببند و و ایجاد فضای رعب و وحشت می تواند به سودجویی ادامه دهد. رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی در این عرصه سنگ تمام گذاشته است.
پس از اعتصاب غذای طولانی جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی در زندان و بدنبال کارزارهای داخلی و بین المللی که با خواست آزادی انها بر پا شد، رژیم جمهوری اسلامی مجبور گردید که عقب نشینی کند و به آزادی موقت آنان تن دهد. اما روشن بود که رژیم در اولین فرصت و با فروکش کردن کارزارها، از این فعالین جنبش کارگری انتقام جویی خواهد کرد؛ در روزهای اخیر دادگاه تجدید نظر رژیم حکم شش سال حبس برای اسماعیل عبدی دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران (تهران) را تایید کرد و سپس در فاصله ای کوتاه جعفر عظیم به ۱۱ سال زندان محکوم شد.
شاپور احسانی راد فعال با سابقه جنبش کارگری ایران نیز تنها بدلیل پیگیری مطالبات پایه ای جنبش کارگری و حمایت از دیگر فعالین کارگری زندانی ، چنین احکام سنگینی دریافت کرده است.
اتحاد بین المللی احکام صادره علیه شاپور احسانی راد و جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی را به شدت محکوم می کند. این احکام ضدکارگری و ضد انسانی و بطور کلی تمام اتهامات امنیتی علیه فعالین کارگری و اجتماعی باید فورا لغو شود.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

۱۹ اکتبر ۲۰۱۶

info@workers-iran.org
http://etehadbinalmelali.com/ak/