افق روشن
www.ofros.com

پیام سندیکای س.ژ.ت برای تجمع

همبستگی با کارگران ایران در ژنو روز ۱۳ ژوئن


همبستگی سوسیالیستی - اتحاد بین المللی                                                                 دوشنبه ٢٧ خرداد ۱۳۹٢

امسال هم، یک بار دیگر به مناسبت صدودومین اجلاس سالیانه سازمان جهانی کار، س.ژ.ت مراتب نارضایتی و نگرانی عمیق خود را نسبت به نقض مکرر آزاد یهای سندیکایی و هم چنین سرکوب دائمی تشکل های مستقل سندیکائی توسط رژیم ایران، ابراز می دارد.
س.ژ.ت رفتار مقامات ایرانی را برای خفه کردن فعالیتهای مستقل اتحادیه های کارگری با سوء استفاده از قدرت دولتی، با قاطعیت محکوم می کند. ضروری است که هر چه سریعتر برای حمایت از ٣٠ میلیون کارگر ایرانی بطور موثر تلاش کنیم. تبعیض مذهبی و یا تبعیض جنسی نسبت به زنان که گاهی پنجاه در صد از حداقل حقوق را به آنان می پردازند تنها یک نمونه دردناک از وضیعت اسفبار کارگران است که ما را نگران می کند.
از سالها قبل س.ژ.ت برای حمایت از کارگران اقدام کرده و امروز نیز تا زمانی که ضروری باشد از حمایت خود دست بر نخواهد داشت. در اوایل سال جاری محمود صالحی به پنجاهمین کنگره س ژ.ت دعوت شده بود ودر نشستی با حضور ١٠٠٠ نماینده کارگری، سخنرانی کرد. لحظه بسیار با شکوهی بود.
س.ژ.ت مجدداً همبستگی کامل خود را نسبت به کارگران ابراز داشته و به فعالین کارگری از جمله رضا شهابی و شاهرخ زمانی که هم اکنون در زندان هستند، ادای احترام می کند، هم چنین به کارگرانی که به خاطر فعالیتهای سندیکایی از کار اخراج شده اند، نیز ادای احترام می کند.

زنده باد همبستگی بین المللی

ژنو ١٣ ژوئن ٢٠١٣

ترجمه و تکثیر:

همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران- فرانسه

اتحادبین المللی درحمایت ازکارگران درایران- پاریس