افق روشن
www.ofros.com

نامه پدر و مادر اسد ابراهیم زاده (بهنام) کارگر زندانی


عایشه - رحمان                                                                                                پنجشنبه ٩ دیماه ١٣٨٩

به همه انسانهاى آزادیخواه و سازمانهاى كارگرى در سراسر جهان ! ...
ما مادر و پدر اسد ابراهیم زاده، (بهنام) کارگر زندانی هستیم. قبل از هر چیز به همه شما عزیزان در سراسر جهان سلام داریم و رسیدن سال جدید ٢٠١١ را تبریك میگوییم. از شما سپاسگزاریم كه از پسر ما اسد، و از دیگر كارگران زندانی حمایت و پشتیبانی میکنید. اما بدبختانه كار تمام نشده است. اسد ما هنوز در زندان است.
او را در ٢٢ خرداد دستگیر كردند و ٧ ماه است كه در زندان است. او جرمی ندارد جز اینكه از حق كارگر، حق كودك و حق انسانها دفاع میكند. یكبار برای او وثیقه صد میلیون تومانی تعیین كردند. با هر بدبختی بود آنرا تهیه كردیم. اما بهانه آوردند و گفتند كه چون از شهرستان است قبول نمیكنیم و اسد ما را در زندان نگاهداشتند. اسد ما در اعتراض به ادامه بازداشتش در زندان و اذیتی كه شده بود، حتی دست به اعتصاب غذا زد و دو هفته در اعتصاب بود و خونریزی معده داد، تا او را از بند ٢٠٩ اوین به بند عمومی ٣٥٠ منتقل كردند. بعد از آن قرار شد اسد را دادگاهی كنند و بالاخره در ٢٢ آذر پسر ما را دادگاهی كردند. حالا از وكیل پسرمان شنیده ایم كه به او اتهام همكاری با مجاهدین خلق زده اند و متهم به محاربه شده است. این پاپوش دوزی برای اسد ما است. اینها همه دروغ محض است. جرم اسد دفاع از حق انسانها است. این اتهام ها را به او زده اند تا مجازات سنگین به او بدهند. برای همین است که ما بسیار نگران او هستیم. ما نگران جان فرزندمان هستیم. اسد ما باید از زندان آزاد شود. همه كارگران زندانی باید آزاد شوند.
ما مادر وپدر اسد از همه كارگران و انسانهای بشردوست در دنیا میخواهیم، كه به هر شكلی كه میتوانند به ما كمك كنند كه اسدمان را از زندان آزاد كنیم. جان او در خطر است. به ما كمك كنید كه او را از زندان آزاد كنیم و نجاتش دهیم.

عایشه مدرسی مادر اسد ابراهیم زاده رحمان ابراهیم زاده پدر اسد

٦ دی ٨٩-٢٧دسامبر٢٠١٠