افق روشن
www.ofros.com

بازداشت رضا رخشان سخنگوی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه را محكوم میكنیم

دانشجویان سوسیالیست                                                                                           یکشنبه ٢٠ دی ۱٣٨٨

صبح روز دوشنبه ١۴ دی ماه، «رضا رخشان»، مسوول روابط عمومی سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به حراست کارخانه احضار گردیده و از آنجا توسط مامورین امنیتی به مکان نامعلومی منتقل شد.
ماموران اداره اطلاعات رژیم سرمایه به منزل وی رفته با توسل به تهدید و زور وارد منزل ایشان شدند و اقدام به توقیف وسایل شخصی وی نمودند.
رضا رخشان طی چند ماه گذشته به دلیل فعالیت های کارگری و عضویت در رهبری سندیكای كارگران هفت تپه بارها احضار و بازداشت شده و پرونده ای نیز با اتهام اقدام علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام در دادگاه انقلاب دزفول دارد که در حال رسیدگی می باشد.
بازداشت رضا رخشان در حالی صورت می گیرد كه پیش تر پنج تن دیگر از اعضای هیئت مدیره سندیکای نیشکر هفت تپه: آقایان فریدون نیكوفر، جلیل احمدی، محمد حیدری مهر و قربان علیپور و علی نجاتی رئیس هیئت مدیره سندیكای هفت تپه، توسط نیروهای حامی سرمایه وسركوب بازداشت شده و هم اكنون در زندان به سر می برند. بدون شك حامیان سرمایه با خصلت ضد كارگریشان با تمام قوا سعی در سركوب، زندان، شكنجه و رعب و وحشت كارگرانی دارند كه برای احقاق حقوق انسانی خود مبارزه می كنند، و از این رو می کوشند تا از هر راه و وسیله ای برای به زیر كشیدن مبارزات طبقه كارگر و اقشار زحمتكش جامعه و مبارزه توده های به جان آمده بهره بجویند.
در شرایطی كه سیستم سرمایه داری اسلامی در بحران سیاسی عمیقی به سر می برد و از هر جهت مورد هجوم توده ای مردم مبارز و تشنه آزادی و برابری قرار گرفته، برای برون رفت از این بحران و مقابله با توده های مردم، نوك تیز سركوبش را رو به فعالین و رهبران طبقه كارگر و فعالین چپ و سوسیالیست جنبش دانشجویی، زنان و حقوق کودک نشانه گرفته و این خود بیم و هراس بیش از پیش آنان را از به میدان آمدن طبقه کارگر و مبارزه اجتناب ناپذیر این طبقه علیه حاکمیت سرمایه نشان می دهد.
ما دانشجویان سوسیالیست دانشگاه های ایران دستگیری رضا رخشان از رهبران سندیكای كارگران هفت تپه را محكوم و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط ایشان و سایر فعالین كارگری، دانشجویی و زنان در بند هستیم. در همین راستا از تمامی كارگران، دانشجویان، زنان و مردم مبارز و آزادیخواه ایران و جهان می خواهیم که برای آزادی تمامی زندانی سیاسی و مردم معترض دلیری که در بند حاكمیت سرمایه داری اسلامی گرفتاراند تمام تلاش خود را به كار برند و از هیچ وسیله و کوششی برای آزادی آنها دریغ نورزند. بدون شک با اتحاد وهمبستگی طبقاتی مان میتوانیم آزادی رفقای خود را میسر و رژیم ضد كارگری را به عقب برانیم.

زندانی سیاسی آزاد باید گردد !!!

زنده باد اتحاد طبقاتی طبقه كارگر و جنبش رادیكال توده های مردم !!!

دانشجویان سوسیالیست دانشگاههای ایران

١٧ دی ١٣٨٨