افق روشن
www.ofros.com

از مطالبات و آزادی کارگران زندانی پلی اکریل دفاع کنیم


داوود کارگر صنایع برق                                                                                            جمعه ۱ آذر ۱۳۹٢

مبارزات کارگران پلی اکریل از آبان ماه برای خواست و مطالبات خود (لغو قراردادهای سه ماهه، متوقف کردن "تکه پاره کردن" پلی اکریل تحت نام ده شرکت و ...) آغاز شد و هم اکنون نیز ادامه دارد.
در خلال مبارزات، اداره کار، فرمانداری مبارکه و ... به مثابه نهادهای حاکمیت سرمایه که از روند تولید سرمایه و سرمایه داران دفاع میکنند، بارها با وعده و وعید قصد متوقف کردن مبارزات کارگران را داشتند، چنانکه اخراج کارگری به دلیل درگیری شخصی با مدیر عامل و مدیر مالی پلی اکریل ییش می آید اداره کار از صاحب کارخانه دفاع میکند و میگوید قوانین حق را به کریم فروزان (مدیر عامل و صاحب کارخانه) میدهد.
واقعیتی است که قوانین سرمایه داری (جمهوری اسلامی) مدافع استثمار کارگران و آنهم تحمیل بدترین شرایط به آنها در جهت انباشت سرمایه و حفظ مناسبات کارمزدی می باشد و در خلال مبارزات کارگران از هیچ کوششی در این جهت فروگذار نکردند.
اما کارگران نیز راهی جز مبارزه و مقابله با صاحبان سرمایه و نهادهای نظام سرمایه داری ندارند. دولت سرمایه رسالتش دفاع از سرمایه داران است. آنجا که نهادهایی چون اداره کار، فرمانداری، استانداری و ..... که بارها کارگران را تشویق به نامه نگاری به نهادهای حاکمیتی می کردند نتوانستند مبارزات کارگران را به سازش با سرمایه بکشانند.
چنانکه تجمع کارگران در روز چهارشنبه ٢٩ آبان با وجود بارندگی ادامه یافت. ازین رو برای ایجاد رعب و وحشت در میان کارگران در روز پنج شنبه ٩٢/٨/٣٠ چهارتن از کارگران این کارخانه را با نام های جواد لطفی، عباس حقیقی، کیومرث رحیمی و احمد صابری را دستگیر کردند.
اما کارگران پلی اکریل که سالها برای سرمایه داران انباشت سرمایه کردند راهی جز مبارزه برای گرفتن مطالبات خود ندارد. همان طوری که دیگر کارگران نیز برای گرفتن مطالبات خود چنین میکنند. آنجا که با همبستگی و اتحاد پیگیر مطالبات خود بوده اند اکثرا به بخشی از مطالیات خود رسیده اند و آنجا که تفرقه و چند دسته گی در میان کارگران خانه میکند کارگران مجبور به عقب نشینی میشوند.
کارگران پلی اکریل در طی این یک ماه بارها متحدانه تجمع های اعتراضی داشتند، و آنجا که صاحبان سرمایه و نهادهای دولت سرمایه به وعده های خود عمل نکردند (٩٢/٨/٢٨) یک صدا و متحدانه ایستادگی کردند، حال نیز با همبستگی بخشهای مختلف کارخانه می توانند هم کارگران زندانی را آزاد کنند هم خواست و مطالبات خود را متحقق کنند. ما دیگر کارگران (بخشهای دیگر کارگری اعم از یدی و فکری) هم به هر وسیله ممکن اخبار مبارزات این کارگران را به گوش دیگر کارگران برسانیم و از خواست و مطالبات و آزادی کارگران زندانی دفاع کنیم.

داوود کارگر صنایع برق