افق روشن
www.ofros.com

نامۀ ژروم وریته - دبیر کل ث.ژ.ت به سندیکای واحد


ث.ژ.ت                                                                                                           دوشنبه ۱٦ بهمن ۱۳۹۱

مونتروی ، ٣١ ژانویه ٢٠١٣
به آقایان
ابراهیم مددی نایب رئیس سندیکای شرکت واحد
رضا شهابی خزانه دار سندیکای شرکت واحد
داوود رضوی عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد
رفقای عزیز،

باخبر شدیم که با مرخصی همکارمان رضا شهابی به دلایل پزشکی موافقت شده است . این مرخصی به وی امکان می دهد که از زندان خارج شود و به درمان خود بپردازد.
ما کاملا آگاهیم که بیماری های رضا شهابی ارتباط مستقیم با شرایط غیرانسانی دوران زندانی اش دارد. ما به آ زادی بی قید و شرط این رفیق برمبنای مقاوله نامه های ٨٧ و ٩٨ سازمان جهانی کار ، که جمهوری اسلامی ایران امضا کننده آنها است ، امیدواریم و به مبارزات خود در این زمینه ادامه می دهیم.
فدراسیون ملی سندیکاهای حمل و نقل ث ژ ت به همراه فعالین سندیکایی ایرانی و همانند آنها به مبارزات خود جهت عدالت اجتماعی که بر مبنای همبستگی و حق کارگران برای تشکیل و کنترل سندیکاهایشان جهت دفاع از منافع خود، بنیان گذاشته شده است ، ادامه می دهد.
فدراسیون ملی سندیکاهای حمل و نقل باردیگر همبستگی خود را با سندیکای کارگران شرکت واحد تمدید می کند و آکسیون های همبستگی خود را جهت وادار کردن دولت ایران در احترام به آزادی های سندیکایی و آزادی حق تشکل شدت خواهد بخشید.

با احترامات رفیقانه
ژروم وریته - دبیر کل