افق روشن
www.ofros.com

نامه‌ سنديكاى س.ژ.ت به‌ سفير جمهوری اسلامى در فرانسه‌

ترجمه... اتحاد بین المللی                                                                           شنبه ۱٦ آبان ۱٣٨٨

سندیکای س ژ ت - آدسه آ
بزانسون - ٦ نوامبر ٢٠٠٩
جناب سفیر ایران در فرانسه
سفارت جمهوری اسلامی ایران

آقای سفیر، باردیگر نقض آزادی های سندیکایی و تلاش های حکومت ایران برای سرکوب اتحادیه های مستقل تبدیل به یک عامل نگران کننده در زمینه حقوق بنیادین در ایران شده است.
اتحادیه ما اطلاع یافته است که فشارهایی روی فعالان اتحادیه ی کارگران هفت تپه صورت گرفته است،بخصوص نسبت به «علی نجاتی»، «فریدون نیکوفر»، «جلیل احمدی» و«رضا رخشان» که تنها به دلیل فعالیت های سندیکایشان به حبس محکوم شده اند. دیروز ۵ نوامبر ما از بازداشت و زندانی شدن جلیل احمدی و فریدون نیکوفر مطلع شدیم.
ما این نقض حقوق سندیکایی و آزادی های دمکراتیک کارگران ایرانی را تقبیح کرده و رفتار حکومت را که تلاش دارد فعالیت های سندیکایی مستقل را با قدرت دولتی خفه کند به شدت محکوم می کنیم.
ما می خواهیم که فشار بر فعالان سندیکایی متوقف شود و این افرداد هرچه سریعتر تبرئه و آزاد شوند.

با احترام
از طرف سندیکای س ژت - آدسه آ
پاسکال دکامپ - نماینده ی سندیکایی

ترجمه و تکثیر از «اتحاد بین المللی درحمایت از کارگران در ایران»

www.etehadbinalmelali.com