افق روشن
www.ofros.com

ارسال پیام همبستگی جنبش سندیکاهای

کارگری ژنو برای کارگران اعتصابی پتروشیمی ها


کلود ریموند - اتحاد بین المللی                                                                             جمعه ١۵ مهرماه ١٣٩٠

۶۵۰۰ کارگر پتروشیمی بندرامام در اعتصاب بسر می برند!

کلود ریموند ، دبیر اجرایی "س. ج. آ. اس":
"جنبش سندیکاهای کارگری ژنو پیام همبستگی برای کارگران اعتصابی ارسال می دارد و ازایرانیان مقیم ژنو تقاضا دارد که در روز جهانی "کار شایسته" که در تاریخ ٧ اکتبر می باشد به ما بپیوندند."
در بهار سال جاری ( مارس ٢٠١١) کارگران پیمان کار و موقتی کارخانه پتروشیمی در ماهشهر ( جنوب) وتبریز (شمال غربی) برای لغوکار موقت و پیمان کاری دست به اعتصاب زدند. یکی از خواستهای اصلی آنها عقد قرارداد جمعی و استخدام رسمی کارگران پیمان کار بود.
کارفرما و دولت با دادن قولهایی باعث شکستن اعتصاب کارگران شدند. اما، نه تنها آنها به قول خود عمل نکردند، بلکه شروع به سرکوب فعالین کارگری کردند.
اینبار ۶۵۰۰ کارگر پتروشیمی بندر امام (جنوب) دوباره با همان خواستهای قبلی دست به اعتصاب زده اند.
قابل ذکر است که کارگران رسمی و موقتی متحدا دست به این اعتصاب زده اند. واینبار مصمم هستند که تا رسیدن به خواستهایشان به اعتصاب ادامه دهند و صرفا به قولهای داده شده بسنده نکنند.
جنبش سندیکاهای کارگری ژنو پیام همبستگی برای کارگران اعتصابی ارسال می دارد و ازایرانیان مقیم ژنو تقاضا دارد که در روز جهانی "کار شایسته" که در تاریخ ٧ اکتبر می باشد به ما بپیوندند.

کلود ریموند، دبیر اجرایی "س. ج. آ. اس"

سه شنبه ۴ اکتبر ۲۰۱۱

http://www.cgas.ch/SPIP/spip.php?article1911

ترجمه و تکثیر از اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

info@workers-iran.org
http://www.etehadbinalmelali.com