افق روشن
www.ofros.com

نامه اعتراضی اتحادیه کارگران ساختمانی، جنگلبانی، معادن و انرژی استرالیا

کمیته همبستگی ... - استرالیا                                                                   پنجشنبه ٢۱ آبان ۱٣٨٨

نامه اعتراضی اتحادیه کارگران ساختمانی، جنگلبانی، معادن و انرژی استرالیا CFMEU بخش ساختمانی ایالت نیو ساوث ویلز به مقامات جمهوری اسلامی نسبت به احکام و زندانی کردن اعضای سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

٩ نومبر ٢٠٠٩
آیت الله سید علی خامنه ای، دفتر رهبری،
دکتر محمود احمدی نژاد، ریاست جمهوری اسلامی ایران،
رییس قوه قضایی
رونوشت به دکتر حمید ابوطالبی سفیر جمهوری اسلامی در استرالیا
عالیجنابان
درخواست فوری

من از سوی اتحادیه کارگرن ساختمانی، جنگلبانی، معادن و انرژی استرالیا ابن نامه را برای شما ارسال میکنم. این اتحادیه در ایالت نیو ساوث ویلز ٢٨ هزار کارگر ساختمانی را نمایندگی میکند. این شعبه از اتحادیه نگرشی فعال نسبت به کلیه مسائل حقوق بشر و حقوق اتحادیه های کارگری در سراسر جهان مبذول می دارد.
ما نگرانی عمیق و جدی خود را نسبت به قصد دولت شما در نابودی اتحادیه مستقل در مجموعه عظیم نیشکر هفت تپه در جنوب ایران ابراز میکنیم. بنا به اطلاعاتی که ما داریم دادگاهی در تاریخ ١٢ اکتبر شش نفر از رهبران این اتحادیه را به جرم " به خطر انداختن امنیت ملی" به زندان محکوم کرده است. یگانه جرم آنها رهبری کردن اعتراض و اعتصاب است. کارگران هفت په برای دستیابی به حقوق معوقه خود و اعتراض به شرایط وخیم تر شده شغلی خود ناچار شده اند بطور مکرر دست به اعتراض و اعتصاب بزنند.
ما بعنوان نمایندگان کارگران و بعنوان یک نهاد انترناسیونالیست از شما میخواهیم 6 نفر مذکور را فورا آزاد کنید، بدون انکه هیچگونه رعب و وحشت، تبعیض و خشونت بیشتری را علیه آنان اعمال کنید. ما همچنین خواهان اعاده فوری حقوق بشر و حقوق اتحادیه ای برای تمامی کارگران ایران هستیم.

پیتر مک للند
رئیس ایالتی CFMEU
رونوشت به ستفن سمیث وزیر امور خارجه استرالیا

ترجمه و تکثیر از سوی کمیته همبستگی با کارگران ایران - استرالیا

توضیح: بمنظور خودداری از دو صفحه ای شدن ترجمه از نگارش کامل اسامی و آدرس رهبران جمهور اسلامی خودداری شده است و مطابق اصل نیست.