افق روشن
www.ofros.com

!فعال کارگری مجید حمیدی را دریابیم

اردشیر نصراله بیگی                                                                                         سه شنبه ١٣ بهمن ۱٣٨٨

رژیم جمهوری اسلامی و کار بدستان حکومتی اش در این سالهای صدارت ننگینشان بهر شیوه ممکن هر صدای آزادیخواهی و حق طلبانه ای رابا نیروی نظامی اش و با ضرب و شتم وزندان و شکنجه و اعدام جوابگو بوده ، و این به روالی تبدیل شده و بقای خود را بدان گره زده است .
این رژیم ددمنش و قرون وسطائی مذهبی فعالین زنان ، جوانان و دانشجویان و فعالین بخشهای گوناگون کارگری و ...... باین جرم که از حقوق حقه و مطالبات پایه ای خودشان و کارگر و زحمتکش بدفاع بر خاسته و از آن سخن گفته اند زندان و شکنجه کرده است .
منصور اسانلو ،چند نفر از فعالین کارگری نیشکر هفت تپه و فعالین دانشجوئی چپ و سوسیالیست وده ها فعال دیگر ....و اخیرا فعال کارگری مجید حمیدی در سنندج در تاریخ ٢۴ دیماه ١٣٨٨ خورشیدی بجرم دفاع از حقوق برحق کارگری و فعال در این عرصه از جمله پشتیبانی از مبارزات کارگران در نساجی کردستان ، کارگران فرش غرب بافت ، شرکت ریسندگی پرریس سنندج و خبازان شهر سنندج و از اینهم فراتر دفاع و پشتیبانی از مبارزات اتوبوس رانان شرکت واحد تهران و حومه ، فرش غرب بافت کرمانشاه ،کارگران نیشکر هفت تپه و لاستیک البرز همه وهمه آن تلاشی بوده که بهمراه هم طبقه ای هایش در این راستا عمل نموده است .
رژیم و سرمایه داران اینگونه عملکرد انسانی و بر حق را بر نمی تابد و چون خاری در چشمش فرو میرود و بیدلیل نیست که بهر عمل شنیعی هم دست یازد از جمله در تاریخ ٢٦ مهر ماه ١٣٨٦ نیز در پی توطئه ای به ترور مجید حمیدی اقدام نمودند که خوشبختانه از آن جان سالم بدر برد ولیکن گلوله های بر جامانده در سر و گردنش سلامتی شنوائی و بینائی اش را تهدید میکند و احتیاج به شرایطی آرام روحی و جسمی دارد نه اینکه در بازداشت و زندان و تحت فشار قرار گیرد .
مسئولیت عواقب وخیم جسمی مجید حمیدی بر عهده کارگزاران رژیم و دستگاه قضائی و ..... آنهاست . دراین راستا هر انسان آزاده و شرافتمندی قلبش به درد میاید و صدا و فریادش را با کارگران و مردم بجان آمده هماهنگ و خواستار آزادی همه فعالین کارگری و دانشجوئی و زنان ومعلمان میشود ، بخصوص مجید حمیدی که وضعیت جسمی اش وخیم و باید بقول پزشک معالجش تحت نظر و کنترل پزشکی باشد و در زندان و بازداشت هیچ خدمات پزشکی دریافت نمیکند .
برای آزادی مجید حمیدی فعال خوشنام و با وفای کارگری باید در خارج کشور هم با هر امکانی که در دسترس فعالین این عرصه باشد باید دریغ نشود و با اعتراضات در داخل یکی شوند تا رژیم و کارگزارانش در مقابل اراده راسخ و پیگیر نیروی لایزال کار بزانو در آیند .

مجید حمیدی هرچه زودتر و بدون هیچ قید وشرطی باید آزاد شود!

باامید پیروزی!

اردشیر نصراله بیگی

فوریه ٢٠١٠ میلادی(بهمن ماه ١٣٨٨ خورشیدی )