افق روشن
www.ofros.com

نامه به دبیر کل سازمان جهانی کار

آقای گای رایدر و اتحادیه های کارگری در سراسر جهان

بهنام ابراهیم زاده                                                                                                  سه شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۵ - ۲۴ مه ۲۰۱٦

من بهنام ابراهیم زاده از فعالین کارگری در زندانی رجایی شهر، این نامه را برای شما مینویسم. به جرم دفاع از حقوق کارگران، دفاع از حقوق کودکان و دفاع از حرمت انسانها، تحت عنوان "اقدام علیه امنیت ملی کشور" حکم زندان گرفته و ٦ سال از بهترین سالهای زندگیم را در بازداشت بسر برده ام و همراه با من فرزندم و همسرم نیز زیر فشار و آزاد بوده اند و همسرم با تحمل شایسته همه مشقات همراه راهم بوده است. من بخاطر اینکه کوتاه نیامده و بر حقانیت مبارزاتم پای فشرده ام و همواره سعی کرده ام صدای اعتراض مردم باشم، در پرونده جدیدی به هفت سال و ده ماه حبس دیگر محکوم شده ام.
مطمئن هستم که شما از سرنوشت من و کسانی چون من و احکام زندانی که به ما داده شده و آنچه بر ما کارگران میگذرد خبردارید.
مطمئن هستم که شما از جریان مرگ ناگوار و مشکوک کارگر زندانی شاهرخ زمانی در زندان رجایی شهر با خبرید.
مطمئن هستم که شما از وضعیت نگران کننده جعفر عظیم زاده که از روز ٢٩ آپریل تا کنون در اعتصاب غذا بسر میبرد، با خبرید.
جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی در بیانیه ای مشترک خواستشان لغو تمامی پرونده های فعالین کارگری و معلمان معترض و ... با اتهاماتی چون "اخلال در نظیم امنیت ملی " است. چرا شما سکوت کرده اید. آیا تمامی اینها نقض آشکار مقاوله نامه های سازمان شما نیست که ایران هم در آن عضو است.
ما بارها گفته ایم هیات ایران نماینده ما کارگران و ما مردم نیست. ایران ناقض حقوق پایه ای ما کارگران و ما مردم از جمله حق تشکل، حق اعتصاب، حق تجمع و حق دفاع از زندگی و معیشتمان و داشتن یک زندگی درخور انسان است. اعتراض من و اعتراض ما کارگران در ایران به حضور این هیات در اجلاس سازمان جهانی کار است و با نوشتن این نامه میخواهم صدای اعتراضم را به اجلاسی که در پیش است برسانم.
در عین حال من از همه سازمانهای کارگری میخواهم که از ما کارگران زندانی و از کارزاری که در دفاع از حق تشکل و حقوق برحق ما کارگران و ما معلمان از سوی جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی به راه افتاده است، دفاع کنند. از جعفر عظیم زاده که در وضعیت نگران کننده ای بسر میبرد حمایت کنند.
من اعلام میکنم که به لیست امضاهای کارزاری که در حمایت از جعفر عظیم زاده و خواستهایش به راه افتاده می پیوندم و از همه سازمانهای کارگری. نهادهای مدافع حقوق بشر و همگان هم انتظار دارم به این کارزار بپیوندید و همراه ما کارگران به حضور هیات ایران در اجلاس سازمان جهانی کار اعتراض کنید.

بهنام ابراهیم زاده از زندان رجایی شهر - مه ٢٠١٦