افق روشن
www.ofros.com

علیه تهاجم وسیع به فعالین كارگری به میدان بیاییم


بهنام ابراهیم زاده                                                                                         جمعه ٩ فروردین ۱۳۹٢

وفا قادری، خا لد حسینی؛ حامد محمود نژاد؛ علی آزادی؛ بهزاد فرج اللهی؛ غالب حسینی؛ پدرام نصراللهی؛ آزاد باید گردند.
خواستم ننویسم ، خواستم به خاطر تنها فرزندم نیما كه در بستر بیماری است هم شده نسبت به اینهمه دستگیری ها سكوت كنم خواستم دیگر بار قلم فرسایی نكنم و بهانه ندهم و مرا در این شرایط كه تنها فرزندم در بیمارستان محك در بستر بیماری است به زندان برنگردانند اما هر كاری كردم نتوانستم نسبت به دستگیری دوستان و رفقایم وهم طبقه هایم سكوت كنم وراحت از كنار این حجم دستگیریها بگذرم وقتی نامه دو كودك خردسال تنیا وهدیه حسینی دوفرزند غالب حسینی عزیز را دیدم وخواندم قلبم مجروع شد چطور دوكودك خردسالی كه با شور شوق واشتیاق فراوان خود را برای خرید عید وجشن نوروز آماده كرده بودند آرزوهای كودكانه شان برباد رفت ونتوانستند درعید نوروز پدر دلبندشان در كنارشان باشد. خبر دستگیری فعالین كارگری باری دیگر بر دوش ما و دلیلی مكرربر خروش ماست شنیدیم و به درد شنیدیم كه فعالان كارگری از اعضای كمیته هماهنگی بازداشت وخانواده های آنان مورد اذیت وآزار قرار گرفته اند تا شاهدی دیگر باشند به همراهی زر و زور و برهانی دیگر باشند بر همكاری تیغ و طلا و تسبیع؛ امروز بزرگانی بازداشت شده اند ودر آغاز سال نو همچنان در بازداشتندكه از دل جنبش كارگری بر آمده اند وپرچم رایت برابری را برافراشتند و قدمی بر نداشتند جز در راه احقاق حقوق بنیادین خود.
اقدام كارگران در تاسیس سندیكا وتشكلهای كارگری خود به منظور در خواست حقوق صنفی شان خشم اقتدار طلبان و تمامیت خواهان را كه علت اصلی همه مشكلات ملت ایرانند بر انگیخته است این اتفاق در حالی روی داد كه فعالان كارگری در بند نیز به اشكال مختلف مورد اذیت وازار روحی وجسمی قرار می گیرند اعمال فشار تهدید وارعاب وصادر كردن حكم های ناعادلانه بر ضد فعالین كارگری بخشی از برنامه سركوب علیه جنبش كارگری ایران است كه در دستور كار حاكمان سرمایه قرار دارد در كنار همه اینها افزایش فشار بر روزنامه نگاران؛ فعالان حقوق بشری و مدنی وكلاء و دانشجویان؛ فعالان كودك؛ وبلاگ نویسان، كاربران ساده اینترنت؛ اقلیت های قومی ودینی، جامعه بهاییان و............همواره ادامه داشته ودارد. هدف حاكمان سرمایه در این برهه در حالی كه طبقه كارگر از نظر معیشت به شدت در تنگناه قرار دارد و تعیین دستمزدهای زیر خط فقر توهینی آشكار بر كرامت میلیونها انسان شریف وزحمتكش جامعه است از شدت بخشیدن به اعمال فشار بر فعالین كارگری ودیگر فعالین دور كردن این فعالین از جنبش كارگری وزحمتكشان كشور است. میلیونها كارگر در كنار خواسته های سیاسی و صنفی خود خواستار پایان دادن تهدید وارعاب وبازداشت كارگران وفعالین كارگران زندانی وحق بدیهی و مشروع به رسمیت شناخته شدن حقوق هم طبقه ای های خود هستند. حمله و دستگیری و زندانی كردن فعالین كارگری حتی به مدت كوتاه آنهم در شروع سال جدید مصداق بارز سلب آزادی است.
من به عنوان فعال كارگری و از اعضای كمیته پیگیری تشكلهای آزاد كارگری دستگیری وبازداشتهای اخیر فعالین كارگری را به شدت محكوم كرده وخواستار پایان دادن به بازداشت و اذیت وآزار فعالین كارگری و خانواده های كارگران زندانی هستم فعالین كارگری دربند بدون هیچ قید وشرطی باید آزاد گردند.

بهنام ابراهیم زاده از اعضای كمیته پیگیری تشكلهای آزاد كارگری

وجمعیت دفاع از كودكان كار وخیابان؛

فروردین ٩٢