افق روشن
www.ofros.com

Socialism Or Barbarism

سوسياليسم يا بربريت


مراد عظیمی                                                                                                    جمعه ٢٩ مهرماه ١٣٩٠

Socialism Or Barbarism

What we are witnessing now, is not making of a few bankers greed, rather capitalism crisis, which emerges as financial crisis.
The capitalism crisis put in perspective two alternatives:
1- Either world working classes will overthrow capitalism- wage slavery system- and fashion a world society, aiming to produce for meeting the social needs of individuals, or
2- The capitalist ruling classes will turn the tide of capitalism crisis and set up barbarism.
We believe in work as a social obligation, and at the same time a benevolent physical or mental activity.
We further believe that, every adult female/male with a physical/mental ability possessing some socially useful skill, knowledge and experience. As such, every adult individual can contribute her/his social labour share to society, as long as they can dispose of her/his social labour.

Our immediate demands
____________

We believe that, the productive forces have made such gigantic strides, which 4 hours/day and max 5day/week* labour is sufficient to afford a decent life for every individual. However, if capitalist classes fail to provide a job to each adult Individual, then she/he will receive a decent living unemployment benefit.

Workers of all countries unite

* In 1835, textile workers at Manchester demanded 8 hours/day working schedule. However, their failure to achieve it, did not emanate from the lack of sufficient growth of productive forces, rather due to the weakness of class solidarity power.

سوسياليسم يا بربريت

بحران حاضر نه بحران دست ساخت چند نفر بانکدار طماع، بلکه بروز بحران سرمايه در نمود بحران مالی است. بحران سرمايه داری حاضر دو آلترناتيور را در دستور روز قرار داده‌است: ١- يا طبقات کارگر جهان روابط سرمايه‌داری - بردگی مزدی - را سرنگون کرده و جامعه ای برای توليد نيازهای آحاد انسان ها سامان دهند.
٢- يا سرمايه‌داری جهانی برآمد جاری را عقب زده و برای برون رفت از بحران، بربريت را به ارمغان خواهد آورد.
کار بمثابه يک فعاليت اجتماعی- درهمان آن يک فعاليت جسمی و دماغی مفيد و فرح بخش- است.
اين حقيقتی انکار ناپذيراست که هر انسان بالغ، با سلامت جسمی يا دماغی، قدری دانش، مهارت و تجربه‌ی مفيد کسب کرده‌است. به اين دليل، هر انسان بالغ، تا زمانی که از نظر جسمی يا دماغی توانائی دارد، بايد سهم کاری اش را به جامعه اداء کند.

مطالبه‌ی حداقل ما
____________

ما باور داريم که رشد نيروهای مولد آن چنان غول آسا ترقی کرده‌است، که ۴ ساعت کار در روز و نهايت ۵ روز در هفته* کافی است که هر انسانی از يک زندگی قرن بيستمی برخوردار شود.
اگر، سرمايه داری قادرنيست برای همه ی آحاد بالغ جامعه کار فراهم کند، بايد يک زندگی انسانی را برای بيکاران تامين کند.

کارگران جهان متحد شويد

* در سال ١٨٣۵ کارگران نساجی منچستر خواهان ٨ ساعت کار در روز شدند. اگر مطالبه‌ی اين کارگران ميوه نداد، نه به خاطر عدم رشد نيروهای مولد مکفی متناسب با آن زمان، بلکه بواسطه‌ی ضعف قدرت آنها بود.