افق روشن
www.ofros.com

!با ارسال پیام اعتراضی به مقامات بنگلادشی ازکارگران اعتصابی بنگلادش پشتیبانی کنیم


اخبار و گزارشات کارگری                                                                                 یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۱

فرانسه: حراج در فروشگاهای لباس- بنگلادش: اعتصاب غذای کارگران نساجی
بیش از بیست سال است که تعداد زیادی از کارخانه های نساجی فرانسه به بنگلادش انتقال داده شده است. و بیش از سه میلیون کارگر که اکثریت آنان را زنان جوان تشکیل می دهند، در این کارخانه ها مورد استثمار و سودجویی قرار می گیرند.
این زنان برای چند یورو در ماه شرایط فاجعه باری را متحمل می شوند، کنترل کارفرمایان با شیوه های غیر انسانی برآنان اعمال می شود ، یکی از آن شیوه های معمول کارفرمایان این است که در را روی کارگران در محل کارشان قفل می کنند. از سال ٢٠٠٦ این نوع شیوه ها باعث مرگ۵٠٠ کارگرشده است ،هنگام آتش گرفتن آتلیه های لباس کارگران زنده در آتش سوختند، همان اتفاقی که در ماه نوامبر ٢٠١٢ در گروه صنتعی تازرین در داکا منجر به مرگ ١١٢ کارگر زن شد.
صاحبان اصلی این کارخانه ها ، دستور دهندگان این روشهای بکار برده شده در تازرین شناخته شده هستند و زنجیره توزیع این لباسها توسط اوشان ، کازینو ، کارفور ، گو اسپورت ، پیم کی، انتراسپورت و ..صورت می گیرد.

لباسهایی که به تن داریم با چنین شیوه هایی تولید شده است !
از 4 ژانویه صدها تن از کارگران زن اعتصاب غذایی را به منظور تضمین محکومیت صاحبان کارخانه و پرداخت غرامت به خانوادهای قربانیان و مصدومین آتش سوزی ، شروع کرده اند.
کمسیون تحقیق مجلس جرم صاحبان کارخانه را به رسمیت شناخته است ، اما کارفرمایان توسط دولت حمایت می شوند با اینکه مجرم شناخته شده اند هم چنان آزاد هستند.
کارگران در فدراسیون ملی نساجی خواهان ایجاد کدهایی در قانون کار هستند که حق امنیت کاری را به کارگران اعطا کند و همچنین حق ایجاد تشکل در سندیکا آزاد را برای آنان به رسمیت بشناسد.
ما از همه کارگران و سندیکاهای کارگری می خواهیم که پیام اعتراض خود را به مقامات بنگلادشی بفرستند و از خواست برحق کارگران نساجی حمایت کنند.
و اگر خواستهای برحق اعتصاب کنندگان برآورده نشود، ان.ژ.و.اف مجبور به بسیج توده ها خواهد بود، سندیکاهای فرانسه باید آماده حمایت از رفقای بنگلادشی خود باشندو فشار لازم را بر زنجیره توزیع وارد آورند.
سال های بی شماریست که بورژوازی با انتقال مراکز صنعتی سعی در ایجاد تفرقه در صفوف کارگران دارد. میهن پرستی اقتصادی و مسابقه در رقابت هرگزنتوانسه این استراتژی کارفرمایان را ذره ای دیگرگون کند.
در عوض ما باید به کارفرمایان نشان دهیم که جنبش اتحادیه ها فراتر از مرزهای ملی که بطور مصنوعی توسط کارفرمایان برای ایجاد تفرقه بین ما ایجاد شده است، می باشد. برای یکی کردن دستمزدها و بهبود شرایط کار برای تولیدکنندگان اصلی ثروت یعنی کارگران نبرد کنیم.
شما می توانید پیامهای اعتراضی خود را به سفارت بنگلادش در فرانسه به آدرس زیر ارسال نمائید.

شماره ١٠٩ خیابان هانری مارتین پاریس ١٦
Courriel : bangembpar@yahoo.com
کپی نامه اعتراضیتان را برای رفقای ان.ژ.و.اف بفرستید: ngwf@dhaka.net
منبع: Comités Syndicalistes Révolutionnaires-14 ژانویه 2012

ترجمه ازمتن فرانسه: اخباروگزارشات کارگری

بیست وهفتم دی ماه ١٣٩١

akhbarkargari2468@gmail.com