افق روشن
www.ofros.com

تکذیبیه انجمن صنفی کارگران خبازیهای سقز و حومه


انجمن صنفی کارگران                                                                                               شنبه ٢ دی ١٣٩١

هیئت مدیره انجمن صنفی کارگران خبازیهای سقز و حومه