افق روشن
www.ofros.com

بیانیه مشترک در حمایت از اعتصاب کارگران پتروشیمی های ماهشهر


انجمن کارگران برق و جمع هائی از فعالین کارگری                                                  دوشنبه ١١ مهرماه ١٣٩٠

هشت روز از اعتصاب قدرتمند کارگران پتروشیمیهای ماهشهر می گذرد. در روزهای اخیر این اعتصاب وارد مرحله ای جدید و رو به تعالی ای شده است. تشکیل کمیته اعتصاب این اتفاق مهم است که کارگران به اهمیت آن پی برده و اقدام به عملی کردنش کرده اند. اما مدافعین کارفرمایان و سرمایه داری روز شنبه ٩ مهر سه نفر از نمایندگان کارگران به نامهای محمد باقر باقری، منصور عباسی وجاسم بدرانی را بازداشت کرده اند.خواست کارگران همانطور که در گزارشات و تازگی در بیانیه خود آنان آمده، حذف شرکتهای واسطه ای و انعقاد قرار دادهای مستقیم و دائمی است.همانطور که خود کارگران اعتصابی از هم سرنوشتان و همرزمانشان درخواست پشتیبانی کرده اند ین اعتصاب باید از جانب تشکلها و کارگران همه مراکز کارگری وسیعا و به انواع مختلف متحدانه و سازمان یافته حمایت مادی و معنوی شود. باید خواهان آزادی فوری نمایندگان کارگران شد و با ارسال نامه به تشکلها و سازمانهای بین تالمللی کارگری خواست که به این اقدام ضد کارگری وسیعا اعتراض کنند. اعتصاب کارگران پتروشیمیهای ماهشهر خون تازه ای در رگهای جنبش کارگری ایران جاری ساخته است وظیفه ماست که همبسته و هماهنگ به این درخواست جواب مثبت دهیم و دست در دست آنان مبارزه مشترکمان را تا رسیدن به موفقیت کامل به پیش ببریم.
ما با یادآوری تجارب موفقیت آمیز مبارزات و اعتصابات گذشته کارگران در بخشهای دیگر به همرزمان خود در منطقه ماهشهر توصیه می کنیم از نمونه هائی که در زیر خواهند آمد برای پیشبرد قدرتمندتر و مؤثرتر اعتصابشان استفاده کنند:
١- برگزاری منظم مجمع عمومی برای بررسی نقطه ضعفها و قوتهای اعتصاب و تصمیم جمعی در مورد وظایف مربوط به اعتصاب
٢- با توجه به جمعیت ٦۵٠٠ نفره کارگران،لازم است تعداد نمایندگان به دهها نفر برسند
٣- مذاکره کارفرما با نمایندگان کارگران در حضور همه کارگران صورت گیرد تا کارفرما و عوامل حراست نتوانند آنان را با تهدیت و ارعاب وادار به عقب نشینی نمایند
۴- همانطور که خود شما اقدام کرده اید، ایجاد صندوق کمک های مالی کاری ضروری و حیاتی برای ادامه اعتصاب است
همرزمان اعتصابی در پتروشیمیهای ماهشهر!
ما ضمن محکوم کردن بازداشت نمایندگان شما توسط نیروهای اطلاعاتی و خواستاری آزادی فوری و بی قید و شرط آنان، با تمام توان حمایت مادی و معنوی خود را از اعتصابتان اعلام می کنیم و از همه کارگران و تشکلهای کارگری و همه انسانهائی که رسیدن کارگران به حقوقشان را آرزوی خود می دانند می خواهیم در کنارتان قرار گیرند.

انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه

و جمع هائی از فعالین کارگری شهرهای سنندج و کامیاران

١٠/٧/١٣٩٠