افق روشن
www.ofros.com

!!! از سعید رستمی کارگر افغانی حمایت کنیم

محمد اشرفی                                                                                           شنبه ١٠ مرداد ۱٣٨٨


تشکلهای کارگری، تشکلهای آزادی خواه، فعالین کارگری و فعالین جنبش های اجتماعی

ایران و جهان امروز سعید رستمی برای آزاد شدن از زندان به حمایت همه جانبه شما نیاز دارد

در تاریخ ١١/٢/١٣٨٨ (اول ماه مه) روز جهانی کارگربیش از ١۵٠ نفردر پارک لاله تهران به اتهام شرکت درمراسم روز جهانی کارگر دستگیر شدند . طی دوماه به تناوب ١٤٨ نفر آزاد شدند. و اکنون سعید رستمی ازاهالی کابل که درتهران، زیر پله نوروز خان بعنوان کارگر پخش مواد غذایی کار می کرد جزء دستگیر شدگان اول ماه مه است که هنوز در زندان اوین بند هفت سالن ٣ به صورت بلاتکلیف مانده است.
تا به این روز سه نامه از طرف سعید رستمی به دادگاه تحویل داده شده است. همچنین یک نامه به سفارت افغانستان و یک نامه از سفارت افغانستان به وزارت امورخارجه ایران و از آنجا به دادگاه تحویل گردیده است و هر بار قاضی یا بازپرس دادگاه شبعه ٢ امنیت وعده داده است که بزودی آزاد خواهد شد اما تا به این روز تمامی وعده ها کذب از کار در آمده وبه هیچ کدام از نامه ها ترتیب اثر نداده اند.
با توجه به وضعیت فعلی زندانها و دادگاه ها و با توجه به اینکه سعید رستمی در ایران کسی را ندارد تا آزادی او را پیگیری کند او به صورت فراموش شده در زندان مانده است.
از تمامی تشکلها و فعالین جنبش های اجتماعی بخصوص کارگران ایران و جهان می خواهم از هر طریق ممکن برای آزادی سعید رستمی تلاش کنند .

بامید روزی که تمامی زندانیان آزاد شوند.

بامید روزی که زندان وجود نداشته و جامعه انسانی بر قرار گردد.

با درود های فراوان محمد اشرفی

٧/۵/١٣٨٨