افق روشن
www.ofros.com

زنده باد کارگران بازنشسته ذوب آهن اصفهان


مشترک                                                                                                            دوشنبه ٣ مهر ١٣٩١

تجمعات اعتراضی کارگران بازنشسته ذوب آهن اصفهان روح جدیدی به مبارزات کارگران ایران بخشید. این کارگران به دنبال عدم پاسخگوئی به مطالبه شان که پرداخت ۴ ماه حقوق است، با اتکاء به قدرت متحدانه خود از روز شنبه ٢۵ شهریور اقدام به اعتراضی قدرتمند کردند که هنوز هم ادامه دارد. کارگران بازنشسته مصمم هستند تا رسیدن به خواسته شان بدون توجه به وعده های دروغین به تجمع و اعتراض خود ادامه دهند.
ما کارگران وظیفه داریم که از مبارزه کارگران بازنشسته ذوب آهن که مبارزه ما نیز هست حمایت و پشتیبانی کنیم و بنابراین پشتیبانی خود را اعلام می کنیم.

انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه

انجمن کارگران برق و ساختمان اصفهان

جمعهائی از فعالین کارگری سنندج و کامیاران

٢٨/٦/١٣٩١