افق روشن
www.ofros.com

!علیه سرکوب و برای مقاومت


انجمن دفاع از زندانیان سیاسی                                                                                                       پنجشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۱ - ۱۹ ژانویه ۲۰۲٣

از خیزش انقلابی اقشار و طبقات گوناگون جامعه ایران برای آزادی و برابری و عدالت، بیش از چهار ماه می گذرد. مردم ایران که بیش از یک سده برای دست‌یابی به نخستین حقوق انسانی مبارزه کرده اند، اینبار عزم خود را جزم کرده اند تا با عبور از جمهوری اسلامی ایران، کبوترهای صلح و آزادی در آسمان سراسر ایران به پرواز درآیند!
ما ضمن مشارکت فعال در تظاهرات خیابانی و حمایت از مبارزات مردم سراسر ایران، خواستار توقف سرکوب های خیابانی، آزادی بی چون و چرای زندانیان سیاسی و عقیدتی و اجتماعی، توقف هرنوع شکنجه و لغو فوری «اعدام» هستیم!
در همین راستا ما از همه ایرانیان مقیم پاریس دعوت می‌کنیم تا در تظاهراتی که به دعوت گروه "روجا" فراخوانده شده است، شرکت کنید.

زمان: ساعت ۱۵ شنبه ۲۱ ژانویه ۲۰۲۳

مکان: میدان جشن ها در منطقه ۱۹ پاریس(Place des Fêtes – Paris 19)

از مقاومت و مبارزات مردم ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی پشتیبانی می کنیم!

نه به ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر!
زندانی سیاسی آزاد باید گردد!
شکنجه و اعدام لغو باید گردد!

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران - پاریس

A.D.P.O.I. 19, Avenue d’Italie 75013 Paris

E-mail : adpoi@hotmail.fr

(Association régie par la Loi du 1er juillet 1901 - J.O. de 9 août 1995)