سایت کارگری افق روشن
www.ofros.com

!به سرکوب‌ها بی‌درنگ پایان دهید

کانون نویسندگان ایران                                                                                    سه شنبه ۱٧ تیر ۱٣٨٨


طی هفته‌های گذشته و در پی اعتراضات مسالمت‌آمیز خردادماه، برخوردهای خونین و خشونت‌آمیز و موج کشتار و دستگیری و سرکوب دامنه‌ای گسترده یافته است. دور تازه‌ای از اعتراف‌گیری و تواب‌سازی از سر گرفته می‌شود؛ از سرنوشت بسیاری از دستگیرشدگان و ناپدیدشدگان اطلاعی در دست نیست؛ خانواده‌های جان‌باختگان اجازه‌ی برگزاری مراسم پیدا نمی‌کنند؛ نگرانی‌ها فزونی می‌گیرد؛ سانسور و عوام‌فریبی بیداد می‌کند و در رسانه‌های فرمایشی، با تحریف و قلب واقعیت، جای جانی با قربانی عوض می‌شود.
کانون نویسندگان ایران وضعیت موجود را به‌شدت محکوم می‌کند و خواستار توقف هر چه سریع‌تر چرخه‌ی سرکوب و کشتار است. آزادی سریع و بی ‌قید و شرط بازداشت‌شدگان، پایان بخشیدن به فضای آکنده از رعب و وحشت، توقف آزار و شکنجه‌ی دستگیرشدگان، و معرفی و محاکمه آمران و عاملان فجایع اخیر خواست فوری ما است.

کانون نویسندگان ایران

١٦/٤/۱٣٨٨