افق روشن
www.ofros.com

سرود سندیکا

کارگاه هنر و ادبیات کارگری - پویان فرد


تقدیم به کارگران شرکت واحد وکارگران نیشکر هفت تپه و تمام کارگران مبارز ایران - ٩ آپریل ٢٠١٠