افق روشن
www.ofros.com

سه ویدئو کلیپ از تظاهرات کارگران لوله سازی اهوازتظاهرات امروز عده ای از کارکنان لوله سازی خوزستان

در اهواز بابت اعتراض به عدم پرداخت حقوق بیش از یک سال ایشان توسط مسئولین