افق روشن
www.ofros.com

اعتصابات سراسری کارگری در یونان و لاشه گندیده سرمایه داری جهانی

Greek General Strike: Athens Protests and Riots