افق روشن
www.ofros.com

به مناسبت يک صد و سی نهمین سال کمون پارس تقديم به کارگران جهان

La Commune de Paris de 1871درفش کمون ، درفش جهان خودگردانی شورايی است در دمادم جهش سحر به سپيده ی روز ٢٨ اسفند سال ١٢۴٩ ( مارس ١٨٧١ ) کارگران انقلابی در پاريس پس از شش ماه جنگ عليه ارتش پروس و بورژوازی خودی ، در محاصره ، و...