افق روشن
www.ofros.com

دستگیر شدگان اول ماه مه وهمه کارگران زندانی وزندانیان سیاسی باید آزاد شوند


شورای حمایت از ...ـ استکهلم                                                                               شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۲ مه ۲۰۱۹

رژیم سرمایه داری ومذهبی ایران در آستانه اول ماه مه ودر جریان اجتماعات کارگری در این روز دهها نفر از کارگران وشرکنت کنندگان در این اجتماعات را دستگیر وزندانی کرد. رشد اعتراضات کارگری وطرح شعارهای آلترناتیو رژیم را به وحشت انداخته است. کارشناسان مزدور حکومت خیال میکنند با دستگیری وزندان کردن فعالین اجتماعی وکارگری می توانند به اعتراضات فیصله دهند ومطالبات قدیمتر را با حملات جدید پس برانند. غافل از اینکه جنبش کارگری هیچ چیز را رها نمی کند وآزادی زندانیان دراعتراضات گذشته را همچون اسمعیل بخشی وسپیده قلیان و.... در صدر مطالبات خود خواهد داشت وخواهان آزادی همه زندانیان سیاسی وکارگران زندانی است.
حملات حکومت تا کنون نتوانسته موجب عقب نشینی و خاموشی جنبش اعتراضی شود ونخواهد توانست جلوی اعتلای جنبش را برای همیشه سد کند واین جنبش هر روز شکوهمند تر ومنسجم تر ومتحد تر از پیش اینجا وآنجا عرصه را برحکومت تنگ کرده است. این سیل توده ای هدفش برچیدن زندانهای سیاسی وبرانداختن حکومت طبقه سرمایه داران است. این سیل اهدافش را بروشنی اعلام کرده است « نان ، کار ، آزادی ، اداره شورایی» در مقابل سیلی از همکاری وهمدردی وهمبستگی که براه افتاده است مقاومت بیهوده است. شورا در استکهلم همراه با خواست کارگران وزحمتکشان دستگیریهای اخیر ونگهداشتن کارگران وفعالین سیاسی را در زندانها محکوم میکند و در همکاری با احزاب وسازمانها ونیروهای مستقل چپ و کمونیست تظاهراتی درمیدان سرگل روز سه شنبه ١۴ ماه مه از ساعت ١٧ تا ١٩ سازمان میدهد. از همه آزادیخواهان دعوت میکنیم در این تظاهرات شرکت کنند.

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی ، زنده باد سوسیالیسم

کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزادباید گردد

زندانهای سیاسی برچیده باید گردد

شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران ـ استکهلم

٩-٠۵-٢٠١٩