افق روشن
www.ofros.com

گزارشى از فعاليتهاى شورا در اول مه


شوراى حمايت - استکهلم                                                                                  شنبه ١٧ اردیبهشت ١٣٩٠

فعالين شوراى حمايت از مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران در استکهلم٬ روز اول مه ٢٠١١ همراه با کارگران و سوسياليستها در مراسمها و اجتماعات مختلف اول مه شرکت داشتند. در اينروز فعالين شورا اطلاعيه و پيام شورا را بمناسبت اول مه به زبانهاى سوئدى و فارسى توزيع کردند. در ميدان باغ شاه استکهلم شورا ميز کتابى داشت که طى آن براى معرفى شورا و جلب همبستگى با جنبش کارگرى ايران تلاش شد. در کنار تبليغات کتبى و شفاهى عکسهائى از کارگران زندانى و زندانيان سياسى در راهپيمائى ها و ميز کتاب شورا ديده ميشد.
همينطور در عصر اول مه مراسمى بدعوت شورا در همبستگى با کارگران ايران و مردم زحمتکش و بپاخاسته در کشورهاى خاروميانه و شمال آفريقا و اعتراضات ضد سرمايه دارى کارگران در جهان برگزار شد. مراسم با خوش آمد سياوش دانشور و اعلام يکدقيقه سکوت بياد جانباختگان راه آزادى و سوسياليسم و جانباختگان اعتراضات در کشورهاى خاورميانه و شمال آفريقا و سرود انترناسيونال شروع شد. در ادامه مهرنوش شفيعى پيام شورا بمناسبت اول مه را تحت عنوان "بردگان مزدى عليه سرمايه دارى بپاخيزيد" را به اطلاع مهمانان رساند.
مراسم شورا با تريبون آزاد ادامه يافت و بمدت يکساعت فعالين شورا و مهمانان طى سخنرانيهائى کوتاه از جوانب مختلف روز اول مه را گرامى داشتند. سخنرانان اين مراسم رفقا: قاسم خاکسار٬ عباس سماکار٬ یوران گوستاوسون٬ سياوش دانشور٬ بهرام رحمانی٬ حامد و استی بودند. مراسم شورا با موزيک و رقص و سرودخوانى در فضائى دوستانه و مملو از همبستگى تا ساعت ١١ شب ادامه يافت.
در اين مراسم حدود ١٠٠ نفر شرکت داشتند و در پاسخ به فراخوان کمک مالى ٩٠٠ کرون کمک مالى جمع شد. شورا از حضور دوستان و رفقاى سوسياليست و انقلابى در اجتماعات و تظاهراتهاى شورا عليه جمهورى اسلامى و در دفاع از مطالبات آزاديخواهانه و اعتراضات کارگرى قدردانى ميکند. براى ديدن گزارش تصويرى و فيلم سخنرانيها به سايت شورا مراجعه کنيد.

سرنگون باد جمهورى اسلامى

زنده باد آزادى٬ زنده باد سوسياليسم

شوراى حمايت از مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران- استکهلم

١٢ ارديبهشت ١٣٩٠ - ٢ مه ٢٠١١