افق روشن
www.ofros.com

بمناسبت روز جهانی كارگر

تشکلات کارگری، چپ انقلابی و حزب طبقه کارگر

رادیو پیام                                                                                                 سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹٢

شرکت کنندگان در این برنامه به ترتیب الفبا عبارت هستند از:
سلام زیجی - حزب کمونیست کارگری حکمتیست
شهلا دانشور - حزب کمونيست کارگری ايران
علیرضا بیانی - گرایش مارکسیست های انقلابی ایران