افق روشن
www.ofros.com

روز جهانی کارگر، نماد مقاومت و پایداری اردوی کار


کوراغلی (اتاق افق چپ انقلابی)                                                                      دوشنبه ١١ اردیبهشت ١٣٩١

آفیش اول ماه مه ٢٠١٢

با تبریک روز جهانی کارگر،

نماد مقاومت و پایداری اردوی کار بر علیه نظام جهانی سرمایه و ماشین سرکوب آن

آفیش بر علیه کار کودک

فردا اول ماه مه کوبنده تر از گذشته خواهان لغو کار کودکان باشیم

کوراغلی (اتاق افق چپ انقلابی)