افق روشن
www.ofros.com

مراسم اول ماه مه در هامبورگ


ملیتانت                                                                                                    چهارشنبه ١۴ اردیبهشت ١٣٩٠

مراسم اول ماه مه هامبورگ و شرکت فعالین شبکۀ همبستگی کارگری

مراسم اول ماه مه در هامبورگ

روز یکشنبه اول ماه امسال نیز مراسم باشکوهی از سوی اتحادیه های کارگری در شهر هامبورگ فراخوان و برگزار گردید که احزاب و سازمانهای چپ و کارگری و کمونیست ایرانی هم در آن شرکت داشتند.
به همین ترتیب نیز رفقای شبکه ی همبستگی کارگری به طور فعال در مراسم اول ماه مه در هامبورگ شرکت کردند، هرچند که از لحاظ کمیت مراسم امسال در شهر هامبورگ با سال های قبل فرق چندانی نداشت، منتها حداقل از دید فعالین چپ رادیکال حال و هوای دیگری داشت، زیرا که فعالین کارگری و چپ و سوسیالیست و رادیکال در شهر هامبورگ چندی بود که تدارک یک بلوک چپ انقلابی را داده و مراسم اول ماه مه امسال را تحت این نام فراخوان داده و سعی نمودند در مرکز راهپیمایی بزرگ مرکزی شهر که از سوی اتحادیه ها و سایر تشکلات فراخوان داده شده بود، مستقر شده و برخلاف سالهای قبل که در جمعیت پراکنده بودند، بلوک مستقل خود را تشکیل دهند.
شبکه ی همبستگی کارگری ایران نیز از این حرکت تبعیت نموده و در طی راهپیمایی در این بلوک جای گرفت، ضمن این که امسال شبکه ی همبستگی کارگری علاوه بر شرکت فعال در راه پیمایی، میز کتابی در دفاع از کارگران ایران تهیه دیده بود و با چاپ اطلاعیه و عکس و بولتن اخبار کارگری به زبان آلمانی و فارسی و پخش آنها سعی در شناسایی هرچه بیشتر جنبش کارگری و رسانیدن صدای کارگران ایران به جنبش کارگری بین المللی و جلب توجه ی فعالین چپ و کارگری شهر هامبورگ را نمود.

ملیتانت - فعالین شبکۀ همبستگی کارگری