افق روشن
www.ofros.com

:پیام کارگران انقلابی متحد ایران به کارگران جهان

به پیشگاه طبقات کارگر همۀ کشورها و مردمان زحمتکش آنها

کارگران انقلابی متحد                                                                                       پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۲ مه ۲۰۱۹

ما از خشونت آشکار پلیس و چکمه پوشان رژیم اسلامی که با توحش وصف ناپذیر پلیس امنیت و نیروی انتظامی موجب به خشونت کشیده شدن اجتماع کارگران، بازنشستگان، دانشجویان، زنان و نیروهای طرفدار آزادی طبقه کارگر در راه پیمایی اول ماه مه شد، به خاطر چنین سرکوبی به شما شکایت می بریم و از شما می خواهیم که برای آزادی دستگیرشدگان از هیچ حمایتی فروگذار نکنید. تجمع کنندگان به مناسبت گرامی داشت روز کارگر در مقابل مجلس جمع شده بودند. اما نیروهای سرکوبگر رژیم با خشونت تمام به آنها حمله کردند و ده ها تن از کارگران از بخش های مختلف کارگری (از جمله اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، دانشجویان، بازنشستگان و زنان) را مورد ضرب و شتم قرار دادند، آنان را دستگیر کردند و به باز داشتگاه های پلیس منتقل کردند و چه بسا در تدارک پرونده سازی برای آنان و محکوم کردنشان به زندان اند.
ما کارگران انقلابی متحد ایران ضمن محکوم کردن این عمل ضد انسانی و ضد کارگری، خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط همه بازداشت شدگان هستیم.

اول ماه مه ۱٣٩۸

To the working classes of all the countries and the hard working people


We have witnessed the brutal violence of the police and the boots of the Islamic regime, its police and barbarous security forces, led to the violence the workers, retirees, students and women and the activists of the labor movement during the May Day march in Tehran. We are complaining about this shameful repression to you and we ask you to continue your support of workers in Iran until the the unconditional release of the arrested people.

The demonstrators had been rallied in front of the parliament. But the repressive forces of the regime attacked them with full violence and beat dozens of workers from various labor sectors (including members of the Union of the Workers of Tehran and its Suburbs Bus Company , students, retirees, and women). They were arrested and transferred to police stations and may be imprisoned and prosecuted for the May Day demonstration and assembly.

We, United Revolutionary workers of Iran, condemn firmly this anti-human and anti-worker action, of the Islamic Regime of Iran call for the immediate and unconditional release of all detainee

May 1, 2019