افق روشن
www.ofros.com

جهت شرکت در تظاهرات روز جهانی کارگر درپاریس


کمیته موقت اول ماه مه پاریس                                                                        سه شنبه ٧ اردیبهشت ١٣٨٩

امسال چون سالهای گذشته برای دفاع از طبقه کارگر جهانی و نیز کارگران ایران، گرد هم میآئیم تا با همگامی و اتحاد، صفوف مستحکمی در برابر سیستم ستمگر سرمایه داری جهانی و نیز رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ایجاد نموده و پرچم ظفرنمون کارگران را که آفریننده ثروت اجتماعی اند، باهتزاز درآوریم.
بویژه که اول ماه مه امسال از ویژه گی خاصی برخوردار است. زیرا کارگران ایران با سازماندهی "شورای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر ـ سال ٨٩" با خواستهای مستقل طبقاتی، به پیشواز چنین روزی میروند و در همین راستا، ١٠ تشکل کارگری "قعطنامه مشترک روز جهانی کارگر" را اعلام کرده اند. بنابراین شرکت فعالانه همه ی نیروها و انسانهای مترقی، صفوف راستین مدافعان طبقه کارگر را مستحکم نموده و همبستگی ما را با نهادها، سندیکاهای کارگری داخل کشور افزایش خواهد داد

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی ـ زنده باد سوسیالیسم

زنده باد اول ماه مه روز همبستگی جهانی کارگران

کمیته موقت اول ماه مه در پاریس

٢٧ آوریل ٢٠١٠

محل تجمع کمیته : تقاطع بلوار سنت مارتن و خیابان فوبور سنت مارتن مترو : سنت دنی

ساعت :١٣ بعدازظهر روز شنبه اول ماه مه٢٠١٠