افق روشن
www.ofros.com

فردا اول ماه مه، روز جهانی کارگر است


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                   دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹٦ - ۱ مه ۲۰۱٧

بار دیگر اول ماه مه فرا می رسد و کارگران سراسر جهان، بافنده ها، فلزکاران، معدن چیان، برپا کننده گان ساختمان ها و آسمان خراش ها و همه ی آنان که با کار و تولید ثروت و نعمت در زندگی، رفاه و آسایش را برای جوامع بشری به ارمغان می آورند به استقبال روز جهانی کارگر می روند. کارگران در این روز ابزارها را رها می کنند، از پشت ماشین ها و میزهای کار بیرون می آیند، بیغوله ها و خانه های شان را ترک می کنند و با شانه های تکیده و استوار، در خیابان ها رژه می روند. در اول ماه مه، کارگران این سازنده گان تاریخ جوامع انسانی و صاحبان اندیشه های بلند، پرچم جنبش مطالباتی خود را در برابر مناسبات سرمایه سالار حاکم بر جهان به اهتزاز در می آورند. آنها بار دیگر با تظاهرات گسترده ی خود در سرتاسر دنیا، اعتراض خود را به نابرابری و تبعیض، فقر و گرسنگی، ریاضت کشی اقتصادی و سرکوب سیاسی، جنگ و خشونت و تمامی مصائب و نابسامانی های نظام سرمایه داری اعلام می دارند و فریاد آزادی خواهی و برابری طلبی را رسا و رساتر می کنند.

کارگران! هم طبقه ای ها!
پس از گذشت ١٣١ سال از کشتار کارگران در شهر شیکاگو و خواست ها و مطالبات انسانی و برحق آنان، امسال نیز در شرایطی به استقبال اول ماه مه می رویم که نظام سرمایه داری هم چنان در چهار گوشه جهان شرایط زندگی را برای طبقه کارگر و بخش های وسیعی از بشریت امروز سخت و سخت تر کرده است. تشدید بیش از پیش تضاد طبقاتی و افزایش درآمد و ثروت اقلیتی از سرمایه داران و صاحبان قدرت و مُکنت و متقابلاً استثمار و بهره کشی اکثریت عظیمی از جامعه، خود نمایشی از چهره عریان و آشکار بربریت و توحشی است که نظام گندیده و متعفن سرمایه داری، برای اکثریت قریب به اتفاق بشریت به ارمغان آورده است.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری فرا رسیدن روز جهانی کارگر را با گرامی داشت یاد جان باخته گان اول ماه مه، به کارگران، خانواده های کارگری و همه انسان های شریف و آزاده تبریک و شادباش می گوید. ما در اول ماه مه، روز همبستگی بین المللی کارگری و روز اعتراض به نابرابری مناسبات سرمایه داری، همه مزدبگیران و خانواده کارگری را به برگزاری هر چه با شکوه تر این روز فرا می خوانیم.

گرامی باد اول ماه مه

زنده باد اتحاد و همبستگی کارگری

كارگر متفرق هيچ چيز، كارگر متحد همه چيز!

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

اول ماه مه ٢٠١٧ / ١١ اردیبهشت ١٣٩٦