افق روشن
www.ofros.com

فراخوان برای برگزاری مراسم روز جهانی كارگر در تركیه


کمیته حمایت از شاهرخ زمانی                                                                           شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۹٢

جهت همبستگی بیشتربه سیل خروشان طبقه کارگرجهانی بپیوندیم

روز جهانی کارگر، روز گرامیداشت مبارزات کمون پاریس، ١٨٨٦ شیکاگو، انقلاب اکتبر و دویست سال تاریخ مبارزه انقلابی طبقه کارگر در اقضا نقاط جهان است، روز دفاع و خواست آزادی و برابری اجتماعی و اقتصادی است، روز دفاع از حقوق خود و هم طبقه ای هایمان و دفاع از مطالبات ،مبارزات و دستاوردهایمان است ،روز حمایت از زندانیان سیاسی و رهبران بازداشت شده طبقه کارگر است ،روز اعلام انزجار و اعتراض به گرانی، فقر و فلاکت ، سرکوب و استبداد و اعتراض به استثمار و نابرابری اجتماعی و اقتصادی است.
روز جهانی کارگر، روز اوج نبرد و مبارزه میان کار و سرمایه است . روز افزایش افشای جنایات سرمایه داری علیه بشریت است، روز همبستگی آزادیخواهان ، انقلابیون ، نیروهای دمکراتیک در جهت مقاومت و هجوم به نظام ضدبشری سرمایه داری از جمله جمهوری اسلامی ایران است. روز جهانی کارگر ، روزی است که اعلام می داریم تمام بدبختی و فلاکت بشریت حاصل وجود نظام سرمایه داری در جهان و جمهوری سرمایه داری ارتجاعی اسلامی در ایران است...
با شرکت در مراسم روز جهانی کارگر در تمامی دنیا ضمن اعلام همبستگی با مبارزات بی وقفه طبقه کارگر و جنبش های ضد سرمایه داری ، به تعرضات روزافزون علیه زندگی مردم اعتراض خواهیم کرد.
در این راستا کمیته حمایت از شاهرخ زمانی و جمعی از فعالان سیاسی ایرانی پناهنده در ترکیه از تمامی نیروهای فعال ، انقلابی ، آزادیخواه ، برابری طلب و فعالین کارگری و سیاسی برای شرکت در مراسم روز جهانی کارگر در شهر استانبول ترکیه دعوت به عمل می آورند.
دوستان و رفقا بیایید دوشادوش کارگران و زحمتکشان ترکیه اعتراضات خود علیه سرمایه داری و جمهوری اسلامی را یک صدا فریاد بزنیم.

وعده دیدار ما روز چهارشنبه اول می ساعت ٩ صبح آکسارای استانبول

برای هماهنگی بیشتر با کمیته حمایت از شاهرخ زمانی و افراد زیر تماس برقرار نمایید.

١- علی افشاری (در ترکیه) ٢- حسین حمیدی ٣- مرتضی شریفی ۴- شجاع ابراهیمی ۵- محمد اشرفی ٦ ٧- اشرف عبودزاده بریهی (رویا) ٨- حمیدرضا کوهینی تفرشی ٩- ایده ترابی بابا اسکندری ١٠-اندیشه ترابی بابا اسکندری ١١-الیاس ترابی بابا اسکندری

پیش بسوی اتحاد بیشتر، برای فشار بیشتر!!!

پیش بسوی اعتراضات گسترده و متحدانه با شعار:

کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد!

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

١٣٩٢/٢/۴