افق روشن
www.ofros.com

روز جهانی کارگر روز ماست

زنده باد اول ماه مه روزجهانی کارگر


جمعی از کارگران پتروشیمی                                                                              یکشنبه ٣ اردیبهشت ١٣٩١

روز جهانی کارگر روز ماست

متاسفانه بعد از اعلام ده دقیقه سکوت که از طرف جمعی از کارگران پتروشیمی ماهشهر اعلام شد مسئولین با احضار بعضی از کارگران که به زعم آنها رهبران شورشی کارگران هستند آنان را تهدید به اخراج و تعقیب توسط نیروهای حراست کرده اند.
ما ضمن اعتراض به رفتارهای آنان و تهدید کارگران بر بیانیه پیشین پای میفشریم و از کارگران و همکاران خود به دلیل حمایت های اعلامی در محیط کار تشکر میکنیم. عدالت و آزادی تنها با اتحاد و سازمان دهی به بار مینشیند.

پیش به سوی ایجاد تشکل های مستقل کارگری

جمعی از کارگران پتروشیمی بندر ماهشهر

٣ اردیبهشت ١٣٩١

************

زنده باد اول ماه مه روزجهانی کارگر

زنده باد همبستگی طبقاتی کارگران و زحمتکشان جهان

درود بر کارگران و زحمتکشانی که در سال گذشته با مبارزات خود توانستند در مبارزه با سرمایه داری گامی به پیش نهند آنانی که با همه تهدیدات و مشکلات اقتصادی و اجتماعی یک لحظه میدان مبارزه را ترک نکردند،پای فشردندند و با اتحاد و اتکا به نیروی خود گامهای بلندی را برداشتند.
ما جمعی از کارگران منطقه ویژه ماهشهر همگام و هم پیمان با دیگر کارگران به خصوص کارگران نفت و گاز جنوب با اعلام حمایت از کلیه تلاش ها جهت برگزاری مراسم روز کارگر، در مراکز کار خود با ١٠ دقیه سکوت به یاد تمامی کارگران و فعالین کارگری در بند در ابتدای ساعت کاری این روز را گرامی خواهیم داشت.

جمعی از کارگران پتروشیمی بندر ماهشهر