افق روشن
www.ofros.com

!!روز اول ماه مه (١١ اردیبهشت) عید کارگران جهان است


جمعی از کارگران نانوایی‌ها                                                                            چهارشنبه ٧ اردیبهشت ١٣٩٠

١١اردیبهشت روزی است که زحمتکشان اراده دفاع از حقوق و منافع طبقاتی خود را آشکار می‌کنند. این روز در سراسر جهان کارگران، کار را ترک می گویند و برای مطالبه حقوق خود به خیابان‌ها می‌آیند و رژه می‌روند.
مانیز جمعی از کارگران خبازیهای شهر سنندج و حومه، همچون هم طبقه‌ای‌های خود در این روز خواستار افزایش دستمزدهای خود می‌باشیم، که بعد از طرح تحول‌‌اقتصادی (هدفمندکردن یارانه‌ها)، و با افزایش قیمت نان و در نتیجه آن کاهش سطح قدرت خرید مردم، دستمزد ما کارگران خباز، تقریباً به نصفِ دستمزد قبل از اجرای طرح موسوم به هدفمندکردن یارانه‌ها، رسیده است. بنابراین ما کارگران خباز برای بدست آوردن حقوق صنفی و انسانی خود خواستها و مطالباتمان را با شرکت در مراسم روز جهانی کارگر به شرح زیر اعلام می‌داریم.
١ـ ما کارگران خباز ضمن رد تعیین دستمزد از طرف نمایندگان دولت، کارفرما و نماینده فرمایشی کارگر (سه‌جانبه)، خواهان تعیین دستمزد توسط نمایندگان واقعی خود هستیم .
٢ـ ما کارگران خواستار تعیین دستمزدهای خود بر اساس حداقل دستمزدهای قانونی می‌باشیم، نه دستمزد بر اساس میزان کار و ...
٣ـ ما خواهان امنیت شغلی کارگران، در کارگاه‌های زیر پنج نفر و بردن آن زیر شمول قانون کار می‌باشیم .
۴ـ ما خواستار اجرایی کردن کامل قانون مشاغل سخت و زیان‌آور، برای کلیه کارگران خبازیها هستیم و می‌خواهیم از شرایط بازنشستگی پیش از موعد بهره‌مند شویم .
۵ـ ما خواستار لغو تعهد گرفتن از کارگران از قبیل چک، سفته و برگ‌های سفید امضاء از طرف کارفرما هستیم.
٦ـ ما خواهان به رسمیت شناختن روز جهانی کارگر بعنوان روز تعطیل رسمی و برپایی مراسم مستقل آن روز می‌باشیم.
٧ـ ما کارگران خباز بدین وسیله حمایت خود را از دیگر کارگران که خواهان بدست آوردن مطالباتشان هستند، اعلام می‌داریم.

جمعی از کارگران نانوایی‌های شهر سنندج و حومه

٣/٢/١٣٩٠

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

چهارشنبه ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۰