افق روشن
www.ofros.com

اول ماه مه: اطلاعیۀ رو به کارگران سوسیالیست


گرایش مارکسیست های انقلابی                                                                               جمعه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۲۴ آپریل ۲۰۱۵

اول ماه مه: اطلاعیۀ گرایش مارکسیست های انقلابی ایران رو به کارگران سوسیالیست

رفقا،

در آستانۀ اول ماه مه ۱۳۹۴، رژیم سرمایه داری حاکم بر ایران نهایتاً پس از تعیین برنامه های هفتۀ کارگر، برای نخستین بار طی ۸ سال گذشته، مجوز قانونی برای راهپیمایی کارگران را صادر کرده است. این رژیم که زیر فشارها و تحریم های اقتصادی، تهدید های نظامی و انزوای بین المللی، ناچار به «نوشیدن جام زهر» شد، و درحال حاضر نه فقط وارد معامله و همکاری مشخص با امپریالیسم در سطح منطقه شده، بلکه به دنبال دائمی کردن این همکاری و گسترش آن به حوزه هایی فراتر از مسألۀ هسته ای نیز هست، اکنون زیر فشار سازمان جهانی کار به مثابۀ بازوی اجرایی امپریالیستی برای دخالت در جنبش کارگری، مجبور به صدور مجوز راهپیمایی کارگران در روز جهانی کارگر شده است.
کارگران ایران طی یک دهۀ پیش هزینۀ بسیاری پرداخته اند و هم اکنون بسیاری از کارگران پیشرو در سیاه چال های رژیم، تحت وضعیت بسیار وخیمی سر می برند. تداوم مبارزات کارگری در شرایط اختناق چند دهۀ گذشته به سرمایه داران ایران و جهان نشان داده است که کارگران ایران شکست ناپذیرند. تجربۀ کارگران ایران در انقلاب ۱۳۵۷ مبنی بر ساختن کمیته های کارخانه، شوراها و نهایتاً شکاندن کمر نظام شاهنشاهی، تجربۀ کوچکی نیست که فراموش شود. دست های قدرتمند کارگران ایران بار دیگر توان به زانو در آوردن این رژیم سرمایه داری و سرنگونی آن را دارند، و این خود عامل ترس مشترک رژیم و امپریالیسم، و در نتیجه حملۀ مشترک آن هاست.
در دورۀ آتی خانۀ کارگر و نمایندگان کارگری رژیم با همکاری سازمان جهانی کار و امپریالیزم خواهان این هستند که سر کارگران ایران را با پنبه ببرند. این مجوز قانونی گام اول در سیاستی است که رژیم سرمایه داری با همکاری امپریالیزم برنامه ریزی کرده است.
با توجه به این سیاست های مذبوحانه رژیم و خانۀ کارگر که در آتیه با وضوح بیش تری نمایش داده خواهد شد، کارگران ایران باید وسیعاً و با انرژی بیشتر در تظاهرات اول ماه مه شرکت کنند. اما، با مطالبات خود و نه تحت پرچم مطالبات خانۀ کارگر و رژیم.
برخی مطالبات محوری کارگران می تواند از قرار زیر باشد:
* آزادی فوری تمامی کارگران زندانی به ویژه رهبران سندیکاهای کارگری؛ لغو احکام صادره علیه فعالین کارگری
* افزایش دستمزدهای کارگران متناسب با تورم
* علنی کردن دفاتر حسابرسی و اسرار معاملاتی در تمامی کارخانه ها
(برای روشن شدن حقوق و پاداش واقعی مدیران، وام ها و نحوۀ تخصیص بودجه، در شرایطی که به کرات بر وجود واحدهای تولیدی بحران زده و نبود نقدینگی برای پرداخت حقوق کارگران تأکید می شود)

گرایش مارکسیست های انقلابی ایران

۴ اردیبهشت ۱۳۹۴