افق روشن
www.ofros.com

اول ماه ماه می روز جهانی کارگر بر شما دوست عزیر وگرامی مبارک باد


غلامرضا غلامحسینی                                                                               چهارشنبه ١۱ اردیبهشت ۱۳۹٢

اول ماه می روز یاد آوری جان سپردن کارگران در شیکاگو، روز فریاد اعتراضی به ظلم وستم علیه کارگران که به ارمغان آورندگان رفاه اجتماعی آسایش وآرامش روحی برای تمامی طبقات اجتماعی هستنند می باشد.
اول ماه می روزاعلام همبستگی هم طبقه ای هایم علیه جهل و سرمایه داری، حکام مستبد در سرتاسر دنیا می باشد. اول ماه می روز اعلام انزجاراز دولت ضد کارگری و ضد حقوق ایران که کارگران مبارز و مبارزان کارگری را دراسارت نگه می دارد تا خوش خدمتی خود را به اربابان سرمایه داری جهان به اثبات برساند می باشد.
اول ماه می روز جشن وپایکوبی کارگران در سرتاسر نه به خاطر شاد بودنشان بلکه به خاطر نشان دادن صداقت شان در راه مبارزه تا رسیدن به جهانی عاری از اختلاف طبقاتی جهانی عاری از بی حقوقی کارگران جهانی عاری ازخشونت انسانی علیه انسان، جهانی عاری از استثمار وبهره کشی جهانی، عاری از کار کودکان، جهانی عاری از کارهای تباه که توسط حاکمان و سرمایه داری جهانی انجام می شود می باشد.
اول ماه می روزی است که اگر من و شما ساکت بنشینیم دوستان در بندمان آقایان رضا شهابی، شاهرخ زمانی، عبدالرضا قنبری، رسول بداقی، علی آزاد، غالب حسینی، بهنام ابراهیم زاده، محمد جراحی، و هزاران زندانی کارگر و سیاسی در سرتا سر دنیا علاوه بر رنج زندان اندوه تنهایی را احساس خواهند کرد.
اول ماه می روزی است که من و ما هم طبقه ای هایم در سرتاسر دنیا با بر گزاری جشن اعتراض و همبستگی خود را اعلام می کنیم تا خط بطلانی باشد بر تنهایی هایمان.

اول ماه ماه می روز جهانی کارگر بر شما دوست عزیر وگرامی مبارک باد

زنده باد اتحاد سوسیالیستی کارگران

غلامرضا غلامحسینی عضو سابق سندیکای کارگران شرکت واحد

١٣٩٢/٢/١