افق روشن
www.ofros.com

احضار اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران در سنندج


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                         جمعه ١٠ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ۲۹ آوریل ۲۰۱٦

در آستانه روز جهانی کارگر، شیث امانی، شریف ساعدپناه و مظفر صالح نیا، سه نفر از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران در روزهای ٨ و ۹ اردیبهشت ماه جاری توسط اطلاعات نیروی انتظامی سنندج احضار و مورد بازجویی قرارگرفتند.
مسئولین محلی بمنظور کنترل فضای عمومی شهر وجلوگیری از برگزاری مراسم مستقل کارگران در سنندج، فعالین و چهره های شناخته شده کارگری را احضار و مورد بازجویی قرار میدهند تا با توسل به طرق مختلف از تحرکات و فعالیت آنها در برگزاری روز جهانی کارگر که یکبار در سال وحق طبیعی کارگران است ممانعت بعمل آورند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران ضمن محکوم کردن اینگونه احضاریه ها ، بر حق برگزاری مراسم و تجمات کارگری در اول ماه مه روزجهانی کارگرتاکید دارد

اتحادیه آزاد کارگران ایران

١٠ اردیبهشت ٩۵