افق روشن
www.ofros.com

به مناسبت اول ماه مه (۱۱ اردیبهشت ۴۰۰)


اتحاد فدائیان کمونیست                                                                                      دوشنبه ٣٠ فروردین ۱۴۰۰ - ۱٩ آوریل ۲۰۲۱

کارگران مبارز!
مبارزات اقتصادی طبقه کارگرتنها درارتباطی صحیح و تلفیق اصولی با مبارزه سیاسی علیه طبقه حاکم است که هم به بهبود وضعیت توده های کارگرکمک میکند هم به ارتقاء سطح آگاهی طبقاتی و تشکلیابی آنها منجر میگردد.
در شرایط کنونی اتحاد کارگران و زحمتکشان تحت ستم و استثمار در یک جبهه انقلابی و واحد، گامی مهم در مبارزه برای رسیدن به خواستها و مطالبات سیاسی و اقتصادی و نیز تجمیع نیرو گرد جنبش کارگری در نبرد علیه طبقه حاکم و قدرت سیاسی سرکوبگرآن است.
با شعار کار- مسکن- آزادی و اتحاد- مبارزه - پیروزی به استقبال اول ماه مه برویم ودست ازکار بکشیم ودرهرموقعیت ومکانی هستیم وبه هرنحو که میتوانیم دراول ماه می اتحاد وهمبستگی خودعلیه سرمایه داری را بنمایش بگذاریم.

سرنگون باد نظام سرمایه داری حاکم - زنده باد سوسیالیسم

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

۲۷ فروردین ۱۴۰۰