افق روشن
www.ofros.com

اطلاعیه در مورد اظهارات علیرضا محجوب در مورد اول ماه مه


اتحاد بین المللی                                                                                            پنجشنبه ٢ اردیبهشت ١٣٨٩

علیرضا محجوب دبیر کل خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران و نماینده مجلس اسلامی در تازه ترین اظهار نظر در مورد اول ماه مه گفته اند که "روز جهانی کارگر فرصت مناسبی است تا کارگران سراسر جهان با یکدیگر متحد شده و خواستهای خود را یک صدا پیگیری کنند" (ایلنا ٣١ فروردین)
آقای محجوب فراموش کرده اضافه کند که صاحب این سخن علیرضا محجوب:
- دبیر کل خانه کارگری است که محور برنامه آن در "هفته کارگر" تجدید میثاق با آرمانهای خمینی با حضور در مرقد او و دیدار با آیت الله خامنه ای در زمانی است که منصور اسالو، مددی، علی نجاتی و دهها فعال کارگری و صدها فعال دانشجویی، حقوق زن و انسان در زندانهای آیت الله خامنه ای زیر شکنجه هستند.
- دبیر کل تشکیلاتی است که شوراهای اسلامی و انجمن های اسلامی شامل آن یکی از عوامل اصلی سرکوب فعالین و جنبش کارگری در سی ساله اخیر است.
- دبیر تشکیلاتی است که عوامل و اوباشان آن زبان منصور اسالو، دبیرسندیکای شرکت واحد و منتخب مجمع عمومی کارکنان شرکت واحد، را بریدند.
- دبیر تشکیلاتی است که در سایه ارعاب، اخراج و تحمیل زندان به منتخبین مجمع عمومی کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، شوراهای اسلامی را با آرزوی خلاص شدن از "شر" سندیکای هفت تپه تشکیل داده اند.
- عضو مجلس اسلامی است که سی سال است زندگی را بر کارگران ایران تباه کرده، بخش اعظم کارگران ایران را از شمول قانون کار خارج و فقر مطلق را با سیاست های اقتصادی سرمایه دارانه خویش به کارگران ایران تحمیل کرده اند.
- آقای محجوب یکی از کنشگران اصلی نظام ضد کارگری جمهوری اسلامی در سالهای حیات جمهوری اسلامی است.
خوشبختانه به یمن سالها حمایت و همبستگی بین المللی با کارگران ایران بسیاری از فعالین و تشکلهای کارگری، اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری و سازمانها و احزاب مترقی از ماهیت خانه کارگر، شوراها و انجمن های اسلامی آقای محجوب مطلعند. چیزی که احتمالا مایه تعجب این فعالین و تشکلها خواهد شد درجه وقاهتی است که آقای محجوب از آن برخوردار است.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

٢١ آوریل ٢٠١٠