افق روشن
www.ofros.com

اتحادیه معلمان انگلستان خواهان آزادی همه دستگیر شدگان روز جهانی کارگر شد


ترجمه اتحاد بین المللی                                                                                        یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۵ مه ۲۰۱۹

۳ مه ۲۰۱۹
جناب حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران

من به نمایندگی از سوی اتحادیه معلمان انگلستان (NASUWT ) به شدیدترین وجه ممکن اعتراض خود را نسبت به دستگیری و بازداشت فعالین کارگری و دانشجویان که به مناسبت روز جهانی کارگر، اول مه ۲۰۱۹، در تهران تجمع کرده بودند، اعلام می کنم.
اتحادیه معلمان انگلستان آگاه است که دانشجویان و فعالین کارگری در ایران همانند دیگر همکارانشان در سراسر جهان، دستاوردهای کارگران را که از اول ماه مه سال ١٨٨٦ تضمین و در سطح جهانی به رسمیت شناخته شده را جشن می گرفتند. همکاران ما در ایران کاری نکرده اند مگر اعلام تعهد خود به دو اصل آزادی و دموکراسی در ایران، جایی که در آن کارگران باید از حق آزادی تشکل و حق پیمان های دستجمعی بر خوردار باشند؛ حقوقی که در مقاوله نامه های سازمان جهانی کار از آن صیانت شده و دولت ایران از امضا کنندگان آن است.
اتحادیه معلمان انگلستان اقدام علیه فعالین کارگری در روز جهانی کارگر ، اول مه ۲۰۱۹، را تداوم نقض حقوق به رسمیت شناخته کارگران در سطح جهانی می داند.
اتحادیه معلمان انگلستان از شما می خواهد که افراد زیر و همه فعالین کارگری دیگری که به دلیل فعالیت های مشروع سندیکایی زندانی شده اند را بی درنگ آزاد کنید:
رضا شهابی، حسن سعیدی، وحید فریدونی، ناصر محرم زاده، سید رسول طالب مقدم، محمد علی اصلاغی ، اسدالله سلیمانی، خانم فرحناز شیری، کیوان صمیمی، کامیار فکور، مراد طاهری، سلیمانی نژاد، عباس شمس، هادی سلیمانی، سید مهدی عظیمی، ماهان صالحی، قاسم خالوئی، داوود رفیعی و اسدالله سلیمانی .
اتحادیه معلمان انگلستان منتظر پاسخ شما به این امر مهم و اضطراری است.

با احترام،
کریس کیت
دبیر کل اتحادیه معلمان انگلستان

https://workers-iran.org/nasuwt-the-uk-teachers

ترجمه و باز تکثیر از اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

http://etehadbinalmelali.com/ak
www.workers-iran.org
info@workers-iran.org