افق روشن
www.ofros.com

!روز جهانی کارگر گرامی باد


چریکهای فدائی خلق ایران                                                                                پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹٢