افق روشن
www.ofros.com

تصاویری از تظاهرات روز کارگر در شهر سنندج


جهانبخش امانی                                                                                          پنجشنبه ١۵ اردیبهشت ١٣٩٠

 

زنده باد آزادی برابری حکومت کارگری

زنده باد حزب کمونیست ایران

توسط: جهانبخش امانی